Skip to content

Index, indexový fond a indexový ETF fond? Aký je medzi nimi rozdiel?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Jednoduché vysvetlenie čo je index, indexový fond a indexovým ETF fondom . Aký je vzťah medzi finančným indexom, indexovým fondom a indexovým ETF fondom?

V posledných rokoch sa problematika indexových fondov zásadným spôsobom spopularizovala, avšak zo skúseností má väčšina klientov „mišung“ v pojmoch index, indexový fond a ETF fond. Pokúsim sa vám teda vysvetliť jednotlivé pojmy a vzťahy medzi nimi.

Čo je index?

Index si predstavte ako určitú referenčnú hodnotu (ukazovateľ výkonnosti) hypotetického portfólia akcií firiem (alebo dlhopisov), ktoré dlhodobo sledujete. Ešte si môžeme použiť aj iný popis. Ide o výber alebo kôš určitého množstva akcií (alebo iných cenných papierov), ktorých výkonnosť sa sleduje.

Skúsme si trošku zafantazírovať. Vytvoríte si napríklad indexy dvoch nákupných centier v Bratislave a Košiciach. Eurovea Index a Optima Košice Index, do ktorých by ste vložili všetky firmy pôsobiace v danom obchodnom centre a jednotlivé akcie firiem by ste navážili podľa ich hodnoty voči hodnote všetkých podnikov v nákupnom centre (napr. Datart by mal váhu 5% voči celkovej hodnote indexu, Billa by mala váhu 3% atď.). Výkonnosť celého indexu by teda závisela od zhodnotenia akcií jednotlivých firiem vo vašom indexe. Ak váš index rastie, môžeme povedať, že sa darí aj danému obchodnému centru.

Index si tak môže vytvoriť prakticky ktokoľvek, ale to ešte neznamená, že ho bude chcieť aj niekto reálne kopírovať a podľa neho investovať.

A teraz si predstavte, že existujú veľké a renomované ratingové agentúry a investičné spoločnosti, ktoré vytvorili svoje vlastné indexy. Tie reprezentujú výber rôznych akcií alebo dlhopisov podľa krajiny, regiónu či odvetvia v ktorých pôsobia. Indexy sa používajú aj na meranie relatívnej výkonnosti ekonomiky a na porovnávanie výkonnosti fondov.

K tým najznámejším patria nasledovné indexy:

  • Dow Jones – najstarší index, vznikol v roku 1896 a obsahuje 30 veľkých amerických firiem z priemyselného odvetvia
  • S&P 500 – obsahuje 505 najväčších amerických firiem
  • NASDAQ – obsahuje vyše 2000 najväčších svetových nefinančných firiem
  • Russell 2000 – obsahuje 2000 malých amerických firiem
  • MSCI World – obsahuje viac ako 1550 veľkých a stredných firiem z celého sveta
  • Euro Stoxx 50 – obsahuje 50 veľkých firiem z 11 krajín EÚ
  • DAX – obsahuje 40 najvýznamnejších firiem z Nemecka
  • Nikkei -obsahuje 225 veľkých firiem z Japonska

Čo je indexový fond?

Popis

Indexový fond je fond, ktorý kopíruje určitý index. V praxi to znamená, že finančné prostriedky vo fonde sa investujú štandardne podľa alokačného pomeru (percentuálne rozloženie) indexu, ktorý kopíruje. Takže ak má v sledovanom indexe určitá firma váhu napr. 5%, tak ak aj daný indexový fond bude držať akcie danej spoločnosti váhou 5% voči hodnote celého fondu (spravovaných finančných prostriedkov klientov). V názve indexového fondu sa štandardne nachádza aj názov indexu, ktorý fond kopíruje, za čo musí agentúre, ktorá daný index vytvorila platiť licenčné poplatky.

Kopírovanie indexu

V prípade, že sa v indexe zmení váha nejakej firmy, pribudne nová firma alebo firma ubudne, na túto zmenu bude reagovať aj správca indexového fondu. Správca indexového fondu vždy za určité obdobie (spravidla 1 až 6 mesiacov) zjednocuje obsah a váhu podkladových aktív fondu s obsahom a váhami kopírovaného indexu.

Klient tak má istotu, že bude nakupovať presne tie akcie (alebo iné podkladové aktíva), ktoré v sebe zahŕňa sledovaný index. Ktoré indexy napríklad kopírujú jednotlivé DSSky v 2. pilieri nájdete v tomto článku.

Poplatky v indexových fondoch

Správcovská spoločnosť si za správu indexového fondu účtuje spravidla poplatok vo výške len okolo 0,1% až 0,3% p.a., keďže správca má minimálne náklady s riadením a manažovaním fondu, ktorý len kopíruje index.

Aby ste sa vyhli poplatku za správu, mohli by ste si hypoteticky nakúpiť cez brokera (abstrahujme v tomto prípade od jeho poplatkov) sami cenné papiere a navážiť ich podľa vzoru konkrétneho indexu, ale na to by ste potrebovali štandardne viac peňazí, oveľa viac času a skúseností. Preto je to v rovine sci-fi a výška poplatku pri indexových fondoch je navolená tak, že sa vždy oplatí investovať cez správcu.

Výkonnosť indexového fondu vs. výkonnosť indexu

Výkonnosť indexového fondu je spravidla nižšia oproti indexu, ktorý kopíruje práve o výšku poplatku za správu. Vysvetlenie: ak cenné papiere v indexe zarobia 8% p.a., ku klientovi sa dostane výnos znížený o poplatok za správu.

V niektorých prípadoch sa môže stat, že výkonnosť indexového fondu je vyššia ako výkonnosť samotného indexu, ktorý kopíruje. Vplýva na to viacero technických faktorov, okrem iného aj frekvencia zosúlaďovania zloženia indexového fondu so zložením indexu.


Manažované fondy (aktívne riadené fondy) vs. Pasívne riadené fondy (indexové fondy)

Aktívne riadené fondy

Na aktívne riadených fondoch sa snažia portfólio manažéri vyberať podkladové aktíva (akcie/dlhopisy) tak, aby výkonnostne prekonali indexové fondy, ktoré si vie kúpiť každý. Ich cieľom je prilákať klientov na vyšší výnos ich fondu oproti priemernému zhodnoteniu na trhu, ktoré reprezentujú indexové fondy. V jednoduchosti si to predstavte tak, že portfólio manažéri aktívne riadených fondov hľadajú vždy nové investičné príležitosti, u ktorých je predpoklad vyššieho výnosu (napr. vstup novej firmy na burzu) alebo navážia podkladové aktíva viac na určitý segment, u ktorého predpokladajú vyššie zhodnotenie (napr. technológie). Za túto prácu si pochopiteľne účtujú viac peňazí v podobe vyššieho poplatku za správu fondu, ktorý je štandardne na úrovni okolo 1,5-2% p.a.

Problém je v tom, že pri krátkodobom horizonte ešte dokážu podľa štatistík manažéri aktívne riadených fondov prekonať výnos indexových fondov. Ale dlhodobé štatistiky potvrdzujú, že 9 z 10 aktívne riadených fondov má nakoniec nižší priemerný ročný výnos ako je priemerný ročný výnos indexových fondov. Je to sposobené tým, že manažéri fondu skôr či neskôr spravia nejakú chybu, ktorá zníži výkonnosť ich fondu pod priemer trhu, ktorý reprezentujú indexové fondy.

Preto sa veľmi často stáva, že zhodnotenie investícií (podkladových aktív) v aktívne riadených fondoch je nižšie ako zhodnotenie investícií (podkladových aktív) indexových fondov. A ešte aj z toho nižšieho výnosu platí vyšší poplatok za správu t.j. vo finále mu ostane ešte menej.

Pasívne riadené fondy

Indexové fondy sa nazývajú práve kvôli ich stratégii kopírovania indexu aj pasívne riadené fondy. Pre lepšie vysvetlenie si pomôžem citátom zakladateľa spoločnosti Vanguard Johna Bogla. „Nehľadajte ihlu v kope sena, ale kúpte celú kopu. Inak povedané, nehľadajte výnosnejšie akcie, ale kúpte ich celú kopu.


Čo je indexový ETF fond?

Indexový ETF fond je typ indexového fondu, ktorý je okrem všetkých vyššie spomínaných charakteristík navyše aj obchodovateľný na burze. Skratka ETF znamená exchange traded fund. V praxi to znamená, že takýto indexový ETF fond je možné si v reálnom čase nakúpiť alebo predať na burze.

Práve vďaka tomu, že je obchodovateľný na burze, má indexový ETF fond oproti klasickému indexovému fondu jednu obrovskú výhodu. Zisk je oslobodený od dane za predpokladu, že medzi nákupom a predajom uplynul aspoň jeden rok. Celú definíciu oslobodenia od dane si viete prečítať na webe finančnej správy.

Práve preto si dávajte pozor na to, či je indexový fond aj ETFkový. Automaticky totiž neznamená, že ak je fond indexový, tak je aj ETFkový. A neplatí to ani naopak. Neznamená, že ak je fond ETFkový, tak je automaticky aj indexový. Rozdelenie ETF fondov popíšem v samostatnom článku.

Ako úplne laicky rozlíšiť klasický indexový fond od indexového ETF fondu?

Riešenie je veľmi jednoduché. Všetky indexové ETF fondy majú v názve „ETF“.


Ponuka indexových ETF fondov na Slovensku

Indexové ETF fondy viete nakupovať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (o.c.p.). Bežný retailový klient má aktuálne na Slovensku veľmi slušnú ponuku obchodníkov s cennými papiermi. K tým najznámejším patria Finax, European Investments Centre, Partners Investments, Wealth Effect Management, Across Private Investments či Portu (Wood & Company).

Ich výhody, nevýhody, výšku jednotlivých poplatkov a rozdiely medzi nimi popíšem v samostatnom článku.


Najčastejšie otázky týkajúce sa indexových fondov a indexových ETF fondov

Čo je to index?

Index je ukazovateľ výkonnosti (referenčná hodnota) vybraného portfólia cenných papierov, ktoré obsahuje. Používa sa na meranie výkonnosti ekonomiky či porovnávanie výkonnosti fondov.

Čo je to indexový fond?

Indexový fond je fond, ktorý svoje podkladové aktíva (zvyčajne akcie/dlhopisy) nakupuje podľa váhového rozloženia cenných papierov (akcie / dlhopisy) v konkrétnom indexe, ktorý kopíruje.

Čo je to indexový ETF fond?

Indexový ETF fond je typ indexového fondu, ktorý je aj obchodovateľný na burze, vďaka čomu je zisk oslobodený od dane, za predpokladu splnenia ročného daňového testu (rozdiel medzi nákupom a predajom musí byť aspoň jeden rok).

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 143

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.