Skip to content

Ako na poistenie invalidity? Invalidný dôchodok vs. jednorazová výplata

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Poistenie invalidity je jedným z kľúčových poistení, ktoré by nemalo chýbať na žiadnej zmluve klienta. Ako ju však nastaviť? Na výber totiž máte poistenie vo forme invalidného dôchodku alebo jednorázového plnenia.

Invalidita

Invalidita je na Slovensku definovaná ako zníženie pracovnej schopnosti voči zdravému človeku o určité percento. Pokiaľ je toto zníženie pracovnej schopnosti v rozmedzí medzi 41-70%, ide o čiastočnú invaliditu. O plnej invalidite hovoríme vtedy, pokiaľ je pracovná schopnosť človeka znížená o viac ako 70%. O miere zníženia rozhodujú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. Všetci invalidi musia absolvovať pravidelné (s rôznou frekvenciou) kontrolné lekárske prehliadky. Výsledkom kontroly môže byť zvýšenie % alebo zníženie % invalidity, jej ponechanie na aktuálnej úrovni alebo úplné odobranie. Aktuálne je na Slovensku celkovo cca 237 000 invalidov (z toho cca 140 000 čiastoční a 97 000 plní).


Poistenie invalidity v životnom poistení

V rámci životného poistenia máte možnosť si poistiť invaliditu a to dvoma spôsobmi. V oboch spôsoboch si viete samostatne nastaviť poistnú sumu na čiastočnú aj plnú invaliditu.

Prvou z možností je poistenie invalidity formou jednorázovej výplaty. Jej hlavnou výhodou je fakt, že v prípade invalidity dostanete dohodnutú poistnú sumu vyplatenú naraz a eliminuje sa tým tak riziko, že ak by vám do budúcna Sociálna poisťovňa status invalida odobrala alebo znížila % invalidity, na vyplatené poistné plnenie to už nemá vplyv. Na druhú stranu, ťažko presne vyčísliť sumu, ktorú by ste mali v súčasnosti dostať jednorazovo vyplatenú, aby ste z nej vedeli fungovať v prípade invalidity aj najbližších 10-20 rokov. Po vyplatení poistného plnenia pripoistenie zaniká.

Druhou možnosťou je poistenie invalidity formou mesačne vyplácanej renty. Jej obrovskou výhodou je to, že výšku mesačnej renty vieme spolu s vyplácanou rentou zo Sociálnej poisťovne nastaviť tak, aby vám pokrývala dlhodobo reálne mesačné výdavky na život. Naopak, nevýhodou tejto formy poistenia invalidity je fakt, že v prípade, že by vám posudkový lekár pri pravidelnej kontrolnej lekárskej kontrole odňal invaliditu, poistné plnenie vám prestáva vyplácať aj životná poisťovňa. Počas vyplácania poistného plnenia je nutné aj naďalej platiť poistné za toto pripoistenie.

 

Jednorázová výplata vs. mesačná renta

Aby som lepšie preukázal potenciálny rozdiel vo výške celkového poistného plnenia medzi oboma formami poistenia invalidity, urobil som ich porovnanie. Stanovil som pre ilustráciu mesačné poistné 10 € a za túto sumu som nastavil maximálnu výšku poistnej ochrany pri oboch spôsoboch poistenia invalidity. Graf znázorňuje koľko by dostal klient (vstupný vek do poistenia 18 rokov) celkovo na vyplatenom poistnom plnení v závislosti od veku, v ktorom by sa stal invalidom.

Poznámka: Na grafe je znázornená čiastočná invalidita. Pri plnej invalidite je pretnutie oboch invalidít okolo 55 roku života.

Na grafe vidieť, že mesačné vyplácanie invalidnej renty má význam predovšetkým pri mladších klientoch, ktorí by boli dlhodobo invalidní. Naopak od vstupného veku okolo 53 rokov sa klientom oplatí viac jednorazová forma vyplácania invalidity. Samozrejme výhodnosť jednotlivého typu poistenia invalidity závisí od toho, ako dlho bude človek invalidom. A to majú v rukách posudkoví lekári, na ktorých činnosť som sa pozrel tiež.


Znovupriznávanie invalidity pri kontrolných lekárskych prehliadkach

Analyzoval som dáta Sociálnej poisťovne týkajúce sa posledných 10 tich rokov (2009-2018) posudzovania invalidity pri kontrolných lekárskych prehliadkach ľudí na Slovensku. Znovupriznávanie invalidity je kľúčové pre vyplácanie mesačnej renty od životne poisťovne.

Každý rok vykonajú posudkoví lekári v priemere 40 000 – 50 000 kontrolných lekárskych prehliadok invalidov. Na nasledujúcom grafe vidieť priemer výstupov za posledných 10 rokov z kontrolnej činnosti posudkových lekárov.

Zo štatistík vyplýva, že iba cca 1% invalidom sa invalidita pri kontrole odoberie a cca 2,5% sa stupeň invalidity zníži. 89% invalidov ostáva na svojom pôvodnom stupni invalidity a cca 8% invalidom sa pridelí vyšší stupeň invalidity.


Záver

Z vyššie spomínaných čísel vychádza veľmi priaznivo poistenie invalidity vyplácané formou mesačnej renty. U každého klienta však treba individuálne posudzovať jeho situáciu, potenciálne riziká či genetické predispozície. Nie je možné dať jasný všeobecný záver platný pre všetkých. Na ešte presnejšie výsledky a odporúčania by sme potrebovali vedieť aj priemerné trvanie invalidity spôsobenej jednotlivými chorobami/úrazmi.

Pokiaľ sa zaujímate o túto problematiku hlbšie odporúčam vám aj tieto 3 moje články:

Zdroj údajov: Sociálna poisťovňa

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.6 / 5. Počet hodnotení: 44

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.