Skip to content

Žiadosť o hypotéku: Ktoré doklady potrebujete?

O autorovi

Miroslav Tomáš

Od roku 2013 sa špecializujem na predaj hypotekárnych úverov. Snažím sa nazerať na veci z ľudského hľadiska, skĺbiť profesionalitu, odbornosť a nadobudnuté skúsenosti. Nepoznám slovo „nedá sa to“ v každom jednom klientovi sa snažím nájsť cestu, riešenie.
Mojou motiváciou je väčšie uplatnenie nadobudnutých vedomostí a znalostí pri pomoci vo výbere správnej hypotéky pre klientov rôznych bánk. Posúdenie klienta v jeho prospech, nie len tabuľkové nastavenie ktoré banky štandardne ponúkajú.

Viete, ktoré doklady potrebujete na žiadosť o hypotéku? Banka si vyžaduje dokladovať vždy určité dokumenty na schválenie hypotéky v závislosti od účelu hypotéky.

Druhy dokladov na žiadosť o hypotéku

Vo všeobecnosti možno rozdeliť nevyhnutné doklady k podaniu žiadosti na tri oblasti:

 • dokladovanie príjmu
 • zakladaná nehnuteľnosť
 • účel hypotéky

Žiadateľ o hypotéku a dokladovanie jeho príjmu

Pre získanie hypotekárneho úveru muší mať žiadateľ pravidelný mesačný príjem. Banka akceptuje pre poskytnutie hypotéky mnoho typov príjmu, v tomto článku som sa zameral na príjem zo:

 • zamestnania
 • podnikania
 • rodičovského príspevku
 • z prenájmu nehnuteľnosti
 • doktorandského štipendia
 • dôchodku

Zamestnanie

Zamestnanie ako najbežnejšia forma mesačného príjmu sa dokladuje najjednoduchšie. Väčšina Slovenských bánk si bežného zamestnanca po podaní žiadosti o úver vie overiť nazretím do registra sociálnej poisťovne, tým hneď overí výšku Vášho mesačného príjmu. Banke pri žiadosti uvediete IČO zamestnávateľa, začiatok pracovného pomeru a priemernú mzdu. Špecifickou kategóriou sú štátni zamestnanci, ktorí musia k žiadosti o úver doložiť:

 • potvrdenie o príjme na tlačive banky
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov

Ak ste zamestnancom pracujúcim v zahraničí, mali by ste si pripraviť:

 • pracovnú zmluvu
 • potvrdenie o príjme
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov
 • výplatné pásky

V prípade že sa časť Vášho mesačného príjmu tvoria Diéty, banke budete dokladovať:

 • pracovnú zmluvu
 • potvrdenie o vyplatených diétach
 • výpis z účtu s vyplatenými diétami

Podnikanie

Mesačný príjem u Podnikateľov komerčné banky vedia akceptovať ako zisk po zdanení, určité % z tržieb za posledné zdaňovacie obdobie alebo priebežné príjmy za predchádzajúce mesiace v kalendárnom roku. Banka si od Vás vyžiada:

 • potvrdenie z daňového úradu pre bankové účely
 • výkaz ziskov a strát / účtovnú závierku
 • výpis z podnikateľského účtu za 6-12 mesiacov
 • banka si od Vás môže vyžiadať aj zmluvy o spolupráci a faktúry medzi vašimi odberateľmi

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok banky rátajú ako príjem pre splácanie úveru. K jeho akceptovaniu potrebujete dokladovať:

 • rodný list dieťaťa
 • potvrdenie z úradu práce
 • výpis z účtu s vyplateným rodičovským príspevkom

Prenájom nehnuteľnosti

V prípade ak prenajímate nehnuteľnosť (byt či dom) je banka schopná dané nájomné do istej miery akceptovať ako sekundárny zdroj Vášho mesačného príjmu. K akceptácií príjmu si od Vás vyžiada:

 • nájomnú zmluvu
 • výpis z účtu s poukazovaným nájomným
 • potvrdenie z daňového úradu / DIČ kartičku

Doktorandské štúdium

Ak ste študentom Doktorandského štúdia daný zdroj príjmu vie banka akceptovať v plnej výške. K žiadosti o úver si potrebujete pripraviť:

 • potvrdenie o doktorandskom štúdiu – vydáva fakulta
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov

Dôchodok

V prípade, ak ste dôchodca a chcete svojím príjmom pomôcť rodine k získaniu väčšej výšky úveru, banke dokladujete:

 • potvrdenie o priznaní dôchodku (starobný, invalidný, výsluhový, vdovský,)
 • výpis z účtu s vyplatenou mzdou za posledných 6 mesiacov

Nehnuteľnosť

Druhou nevyhnutnou súčasťou žiadosti o hypotéku je špecifikácia zakladanej nehnuteľnosti. Slovenské komerčné banky akceptujú ako zábezpeku len Tuzemskú nehnuteľnosť, kde sa kladie dôraz na celistvosť jej skutkového a právneho stavu. K žiadosti predkladáte:

 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti (dokladuje sa vždy)
 • titul nadobudnutia súčasného majiteľa
 • v prípade rodinného domu aj prístupovú cestu (banky akceptujú prístup po verejnej ceste, zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prípade že vlastníkom prístupovej cesty je III. strana, alebo podiel o veľkosti X na danej ceste)
 • v prípade zakladania pozemku dokladujete aj tzv. územno – plánovaciu informáciu o možnej výstavbe na pozemku

Účel hypotéky

Medzi najbežnejšie účely hypotéky patrí kúpa / nadobudnutie nehnuteľnosti. Hypotéka však môže mať aj účel vysporiadania BSM / dedičstva , rekonštrukcie, zmeny, výstavby nehnuteľnosti, splatenie iných úverov / konsolidácia, kombinácia uvedených účelov, bezúčel (americká hypotéka). K jednotlivým účelom hypotéky si od vás banka vyžiada nasledovné doklady:

 • Kúpa / nadobudnutie – rezervačná zmluva / zmluva o budúcej kúpnej zmluve / kúpna zmluva, OP predávajúcich
 • Vysporiadania BSM / dedičstva – rozsudok súdu o rozvode / o dedičstve, OP predávajúcich
 • Rekonštrukcia – rozpočet jednotlivých položiek rekonštrukcie
 • Zmena stavby – ohlásenie stavebných úprav, rozpočet jednotlivých položiek rekonštrukcie
 • Výstavba – stavebné povolenie, projekt, rozpočet jednotlivých položiek rekonštrukcie
 • Splatenie iných úverov / konsolidácia – úverové zmluvy k vyplácaným úverom (hypotéka, spotrebný úver, kreditná karta, nebankovka)
 • Kombinácia – v závislosti od banky je možné kombinácia hore uvedených účelov – nie však všetky banky vedia kombinovať dané účely
 • Bezúčel – pri danom type hypotéky dokladujete len mesačný príjem a nehnuteľnosť.

Na záver je dôležité spomenúť fakt, že vybrané banky vedia spätne refundovať hypotéku / preplatiť klientovi jeho vlastné prostriedky vynaložené na kúpu, či iný účel s nehnuteľnosti. Prehľad nemá ašpiračný zámer, slúži na priblíženie hypotéky bežným klientom.

Najčastejšie otázky týkajúce sa podkladov k žiadosti o hypotéku

Ktoré doklady mi treba štandardne k podaniu žiadosti o hypotéku?

U každej hypotéky platí, že musí mať vydokladovaný príjem a identitu žiadateľa, zakladanú nehnuteľnosť a účel hypotéky. S tým súvisia aj konkrétny doklady.

Akými dokladmi sa preukazuje totožnosť?

U občanov SR občianskymi preukazmi, u občanov s prechodným pobytom na Slovensku povolením na pobyt a pasom.

Ako sa banke dokladuje príjem?

Závisí od typu príjmu žiadateľa/spolužiadateľa. Pri zamestnaní žiadateľa si v drvivej väčšine banky overujú priemernú výšku príjmu cez Sociálnu poisťovňu elektronicky. Potvrdenie o príjme sa dokladuje len v prípade, že Sociálna poisťovňa neoverí uvedenú výšku príjmu alebo ak klient pracuje v silových zložkách štátu.
Príjem z podnikania sa dokladuje daňovým priznaním za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdením z daňového úradu o bezdlžnosti a výpismi z podnikateľského účtu za posledné mesiace.
Rodičovský príspevok sa dokladuje potvrdením z úradu práce.
Dôchodky sa dokladujú potvrdením od Sociálnej poisťovne o priznani dôchodku.

Ako banka preveruje zakladanú nehnuteľnosť?

Štandardným dokladom k ohodnoteniu zakladanej nehnuteľnosti je znalecký posudok. Niektoré banky si dokážu niektoré typy nehnuteľností (byty) oceniť na základe dodaných fotiek. Vek znaleckého posudku pri nových úveroch môže byť maximálne rok, pri refinančných hypotékach aj 5 rokov.

Ktorými dokladmi sa preukazuje účel hypotéky?

Nadobudnutie nehnuteľnosti sa preukazuje kúpnou zmluvou, výstavba nehnuteľnosti stavebným povolením, refinancovanie pôvodnými úverovými a záložnými zmluvami.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 21

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.