Porovnanie životného poistenia v roku 2021, recenzie a skúsenosti

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

  V dnešnej dobe ponúka rizikové životné poistenie vyše 10 poisťovní. Urobil som veľké hodnotenie, porovnanie životného poistenia a recenzie najrelevantnejších produktov na poistnom trhu. Popísal som technické výhody, slabé stránky a skúsenosti s nimi.

  Veľké porovnanie životného poistenia

  Porovnanie životného poistenia sa dá robiť na základe niekoľkých parametrov. Dá sa porovnávať cena, rozsah, výluky, technické výhody či slabé stránky.

  Vo svojom historicky najdlhšom článku som pre vás urobil porovnanie a recenziu jednotlivých produktov životného poistenia, pričom som analyzoval najčastejšie používané riziká. Zameral som hlavne na technické detaily popísané v zmluvných podmienkach či moje skúsenosti z praxe. Pri každej poisťovni som vypisoval hlavne rozdielové parametre oproti konkurencii.

  Allianz Šťastný Život – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

  Výhody/Plusy
  • rýchlosť a kvalita poistného plnenia, podľa štatistík zlikvidujú drvivú väčšinu poistných udalostí do 2 pracovných dní
  • vstupný vek do poistenia smrti až 80 rokov a maximálny výstupný vek 85 rokov
  • jedinečná možnosť poistiť smrť pre dvojicu osôb s konštantnou poistnou sumou
  • pri diagnostikovaní najrozšírenejších typov rakovín u mužov a žien vypláca automaticky až 200% poistnej sumy
  • k poisteniu kritických chorôb poskytujú zdarma genetickú analýzu – program NutriFit, ktorý slúži na zistenie predispozície určitých civilizačných chorôb
  • poistenie práceneschopnosti ponúka možnosť výberu vyplácania dávky smerom dopredu ako aj spätne od prvého dňa peénky
  • čakacia doba pri peénke je iba 2 mesiace, je možné poistiť aj vojakov a policajtov, dvojnásobné plnenie v prípade PN z dôvodu rakoviny
  • oproti konkurencii je Allianz viac otvorený prijať do poistenia aj klientov s poškodeným zdravotným stavom
  • možnosť poistiť na smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazov aj klientov, ktorí robia extrémne letecké športy
  Nevýhody/Mínusy
  • poistenie invalidity vo forme renty sa dá poistiť len na báze ročného vyplácania
  • výška zľavy 20% je viazaná na počet dojednaných pripoistení, ktorých musí byť až 6
  • peénku je možné dojednať len s postupne rastúcim poistným, čo ju časom oproti konkurencii predraží
  • najdlhšia čakacia doba na trhu pri invalidite – 24 mesiacov a civilizačných chorobách – 6 mesiacov

  Axa Active Life (Uniqa) – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

  Výhody/Plusy
  • skvelý pomer rozsahu a ceny pre všetky podstatné pripoistenia veľkých rizík (smrť, invalidita, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť)
  • nie je určené minimálne poistné a na jednej zmluve možno poistiť až 8 osôb
  • viacpásmový zľavový systém
  • poisťovňa dokáže prevziať čakacie doby pri prechode klienta z inej poisťovne pri pripoisteniach civilizačných chorôb a zdieľaného rizika smrť alebo invalidita
  • možnosť prikúpenia služby opcie na zvýšenie poistných súm (v pripoisteniach smrti, invalidity a kritických chorôb) počas poistenia bez posúdzovania zdravotného stavu
  • najlepšie progresívne plnenie trvalých následkov úrazu pri poškodení do 20%, ktorých je podľa štatistík najviac
  • k dispozícii poistenie trvalých následkov úrazu s poškodením od 50% a trvalé následky úrazu následkom autonehody od poškodenia 10%
  • SZČO nemajú prirážky k sadzbám poistenia práceneschopnosti a maximálna dávka bez skúmania výšky príjmu je až 20 €/deň (pri verzii poistenia vyplácanej dopredu od 29. dňa), pričom pri poistnej udalosti sa neskúma príjem poisteného (skúma sa iba pri vzniku poistenia)
  • čakacia doba pri kritických chorobách je len 3 mesiace
  Nevýhody/Mínusy
  • všeobecnú invaliditu je možné poistiť len do 62 roku života
  • aktuálne ponúkané bonusové krytie pri invalidite a závažných ochoreniach je viazané na absolvovanie lekárskej prehliadky aspoň raz za 3 roky pred vznikom poistnej udalosti
  • poistenie PNky v súvislosti tehotenstvom najdlhšia čakacia doba na trhu – 18 mesiacov
  • fajčiari a klienti s vyšším BMI majú vysoké prirážky k cene

  Generali La Vita – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

  Výhody/Plusy
  • skvelý pomer rozsahu a ceny pre väčšinu podstatných pripoistení veľkých rizík (smrť, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť) s výnimkou poistenia invalidity
  • výborná rýchlosť poistného plnenia, userfriendly systém nahlasovania poistných udalostí pre klientov a skvelý systém na servis zmlúv pre poradcov
  • viacpásmový zľavový systém doplnený o možnosť získať 30% bonus na poistné sumy vybraných pripoistení (medzi nimi aj kritické choroby, čo je naozaj veľká výhoda)
  • maximálna zľava už pri hrubom ročnom poistnom 480 € a poisťovňa od tejto hranice ani neaplikuje prirážky za področnosť (iná frekvencia platenia ako ročná)
  • pre vybrané povolania ponúkajú rozšírenú ponuku pripoistení, ktoré súvisia s prácou a životným štýlom daného klienta (napr. syndróm vyhorenia, choroba zo sedavého zamestnania atď.)
  • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
  • poistenie kritických chorôb sa skladá z balíkov diagnóz, pričom po vzniku diagnózy z jedného balíka, zaniká len daný balík diagnóz a zvyšné ostávajú
  • poistenie kritických chorôb pokrýva aj psychické poruchy
  • k dispozícii poistenie trvalých následkov úrazu s poškodením od 50%
  • pri poistení invalidity (jednorazovej či rentovej) možnosť zvoliť rôznu poistnú sumu pre trvalú a čiastočnú invaliditu
  Nevýhody/Mínusy
  • poistenie práceneschopnosti sa uzatvára vždy len na obdobie 2 rokov a automaticky sa predlžuje do doby, kým poistník alebo poisťovňa dané pripoistenie nevypovedajú
  • peénka v súvislosti s ochorením chrbtice alebo kĺbov plnená max 1x počas celej poistnej doby, pričom čakacia doba je tieto príčiny až 2 roky
  • príjem poisteného pri poistení PNky sa overuje až pri vzniku poistnej udalosti, pričom ak príjem uvedený pri uzatvorení zmluvy nevydokladuje, poisťovňa zníži poistné plnenie
  • veľmi prísne posudzovanie zdravia klientov pri vstupe do poistenia

  Metlife Trendlife – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

  Výhody/Plusy
  • veľmi dobrý pomer rozsahu a ceny pre všetky podstatné pripoistenia veľkých rizík (smrť, invalidita, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť)
  • vstupný vek klienta sa vypočítava reálne z jeho veku podľa narodenín a nie podľa technického veku ako u ostatných poisťovní
  • poisťovňa kryje aj vrodené vady/ochorenia alebo udalosti pred poistením, ak za posledných 10 rokov nebolo s ich súvislosťou podstupené lek. vyšetrenie/zákrok/sledovanie
  • najmenší počet výluk pri poistení smrti na trhu
  • vstupný vek klienta až do 75 roku života
  • maximálna zľava už pri hrubom ročnom poistnom 480 €
  • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
  • poistenie kritických chorôb sa skladá z balíkov diagnóz, pričom po vzniku diagnózy z jedného balíka, zaniká len daný balík diagnóz a zvyšné ostávajú
  • čakacia doba pri peénke len 2 mesiace a kritických chorobách len 2mesiace
  • poistenie invalidity a kritických chorôb má výstupný vek až 70 rokov
  • trvalé následky úrazu majú najlepšiu progresiu na trhu od poškodenia 26%
  • pri poistení invalidity (jednorazovej či rentovej) možnosť zvoliť rôznu poistnú sumu pre trvalú a čiastočnú invaliditu
  Nevýhody/Mínusy
  • poistenie PNky, invalidity a kritických chorôb sa dajú uzatvoriť len so sadzbami na určité poistné doby, čo v niektorých prípadoch zbytočne zvyšuje cenu poistenia
  • čiastočná invalidita následkom psychických porúch nie je krytá, aj napriek tomu, že je treťou najčastejšou príčinou
  • pri invalidite s jednorazovou výplatou je poistná suma vyplatená v 2 splátkach, pričom druhá až po ročnej kontrole rozsahu invalidity a pri čiastočnej invalidite s konštantnou sumou sa vypláca dokopy len 50% poistnej sumy (1. splátka 25% PS a 2. splátka 25% PS)
  • poistné za poistenie invalidity s rentovou výplatou je nutné platiť aj v čase poistnej udalosti
  • príjem poisteného pri poistení PNky sa overuje až pri vzniku poistnej udalosti, pričom ak príjem uvedený pri uzatvorení zmluvy nevydokladuje, poisťovňa zníži poistné plnenie
  • peénka v súvislosti s ochorením chrbtice a tehotenstvom má čakaciu dobu až 24 mesiacov

  NN Partner – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

  Výhody/Plusy
  • veľmi dobrý pomer rozsahu a ceny pre väčšinu podstatných pripoistení veľkých rizík (smrť, invalidita, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť) s výnimkou poistenia kritických chorôb
  • suverénne najlepšia cena poistenia smrti na trhu, pričom netypicky platí, že čím dlhšia poistná doba, tým nižšie poistné
  • pripoistenia invalidity a PNky nemajú prirážky pri rizikových povolaniach
  • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
  • čakacia doba pri kritických chorobách len 3 mesiace
  • najširší zoznam kritických ochorení na trhu, aj keď väčšina z nich má len čiastočné plnenie, naopak pri terminálnom ochorení poisťovňa vypláca až 150% poistnej sumy
  • pri poistení invalidity s jednorázovou výplatou možnosť zvoliť rôznu poistnú sumu pre trvalú a čiastočnú invaliditu
  Nevýhody/Mínusy
  • všetky pripoistenia súvisiace so všeobecnou invaliditou a poistenie PNky majú výstupný vek 64 rokov
  • absentuje možnosť poistenia invalidity s rentovou výplatou
  • začiatok poistenia je možný vždy len k 1. dňu mesiaca, čo je pri uzatváraní zmluvy v decembri nevýhodou, keďže klient má vstupný vek o 1 rok vyšší
  • príjem poisteného pri poistení PNky sa overuje až pri vzniku poistnej udalosti, pričom ak príjem uvedený pri uzatvorení zmluvy nevydokladuje, poisťovňa zníži poistné plnenie
  • pri ochoreniach chrbtice je čakacia doba v pripoistení PNky až 2 roky

  Youplus 4U – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

  Výhody/Plusy
  • skvelý pomer rozsahu a ceny pre všetky podstatné pripoistenia veľkých rizík (smrť, invalidita, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť)
  • najzrozumiteľnejšie písané poistné podmienky na trhu
  • nie je určené minimálne poistné a na jednej zmluve možno poistiť až 10 osôb
  • bez povinnosti hlásiť zmenu poistného rizika v čase trvania poistenia (povolania, športy)
  • výstupný vek 80 rokov pre poistenie smrti, smrti následkom úrazu a trvalých následkov úrazu
  • najkratšia čakacia doba na trhu pri invalidite aj kritických chorobách, len 2 mesiace
  • poisťovňa má nacenené samostatné poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou a invalidity s klesajúcou poistnou lepšie ako ostatné poisťovne pri zdieľanom riziku smrť alebo invalidita
  • viacpásmové zľavy za objem poistného až do výšky 35%
  • v prípade poistenia smrti je možnosť vyplatiť 1/2 poistnej sumy už v konečnom štádiu choroby
  • jedna z najlepších progresií s poškodením do 30% pri trvalých následkoch úrazu
  • poistenie PNky sa viaže aj na nemocenské poistenie v Českej republike a klient má zároveň 1x počas celej poistnej doby nárok na poistné plnenie, ak by nastala poistná udalosť v inej krejine EÚ, v ktorej bude nemocensky poistený
  Nevýhody/Mínusy
  • minimálna skúsenosť s rýchlosťou a kvalitou poistného plnenia, aj keď je za poisťovňou tretia najväčšia zaisťovňa na svete – Hannover RE
  • poisťovňa aplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
  • absencia indexácie poistenia
  • nutnosť nahlásiť poistnú udalosť najneskôr do 7 dní od skončenia karenčnej doby pri PNke, inak môže poisťovňa znížiť alebo nevyplatiť poistné plnenie za dni, ktoré uplynuli od tejto lehoty až po nahlásenie poistnej udalosti

  Porovnanie životného poistenia nechajte na experta

  Po prečítaní článku už asi chápete, že porovnanie životného poistenia, jeho výber a nastavenie je naozaj expertná činnosť, pričom nie je možné porovnávať produkty len na základe ceny, ale je nutné poznať aj technické špecifikácie produktov, výluky, ich výhody a slabé stránky.

  Cieľom tohto článku bolo ukázať vám do akej hĺbky sa dá skúmať životné poistenie, že existuje nespočetne veľa rozdielov medzi rozsahom poistenia a že žiadna poisťovňa nie je najlepšia vo všetkom. Preto sa pri jeho uzatváraní raďte so špecialistom.

  Pokiaľ máte záujem o konzultáciu rizikového životného poistenia, napíšte mi prostredníctvom kontaktného formulára alebo si rovno naplánujte termín videohovoru.

  Pokiaľ máte záujem o porovnanie životného poistenia už aj s cenami, použite môjho online sprievodcu s nastavovaním rizikového životného poistenia.

  Najčastejšie otázky týkajúce sa porovnania životného poistenia

  Ktorá poisťovňa je najlepšia v rámci porovnania životného poistenia?

  Na túto otázku neexistuje jednoznačná oodpoveď, keďže každý klient má úplne špecifickú životnú situáciu a hlavne zdravotný stav. Práve zdravotný stav je v súčasnej dobe najväčším problémom prijatia do poistenia v plnom rozsahu a bez prirážok k sadzbám. Preto je dôležité najprv si určiť požadovaný rozsah poistenia, ktorý sa následne nacení v jednotlivých poisťovniach už aj po zohľadnení zdravotného stavu klienta.

  Ktoré parametre je dôležité sledovať pri porovnávaní životného poistenia?

  Pri životnom poistení je dôležité sledovať nasledovné parametre: rozsah poistenia, čakacie doby, karenčné doby (minimálna doba trvania liečby/pnky/hospitalizácie), výluky z poistenia, vstupný a výstupný vek do poistenia, oznamovacie povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti, možnosť indexácie poistenia a iné.
  Nakoľko ide o obrovské kvantum informácií, s výberom sa raďťe so špecialistom na danú problematiku, ktorý má kvalitné referencie.

  Ako si mám nastavovať životné poistenie?

  Životné poistenie má sllúžiť na krytie fatálnych rizík ako je smrť, invalidita, diagnostikovanie vážnej civilizačnej choroby, trvalý následok po úraze alebo dlhodobý výpadok príjmu.

  Koľko by malo stáť kvalitne nastavené rizikové životné poistenie?

  Kvalitne nastavené rizikové životné poistenie stojí cca 3-5% z čistej mzdy klienta.

  Komentáre

  Ohodnoťte tento článok

  Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 100

  Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

  Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

  Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.

  O autorovi

  Slavomír Molnár

  Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 10 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.