Skip to content

Čo je indexácia/dynamizácia životného poistenia

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Vplyvom času stratí každé poistenie svoju relevantnosť. Indexácia poistenia je nástroj, ktorý tomu dokáže predísť.

Predstavte si situáciu. Uzatvoríte si životné poistenie, výber poistných rizík ako aj ich výška krytia sú nastavené podľa vášho príjmu. Avšak po niekoľkých rokoch si jednak v práci prilepšíte a aj hodnota peňazí je vplyvom inflácie úplne niekde inde. Prvotne nastavené poistné sumy zrazu v aktuálnej dobe vyznievajú dosť komicky. Aké máte možnosti na riešenie tejto situácie? Manuálna žiadosť o zmenu poistnej zmluvy alebo indexácia/dynamizácia poistenia.

Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy

Tradičnou možnosťou ako navýšiť poistné sumy na jednotlivých rizikách je papierová žiadosť o zmenu, kde sa vypíše výška poistnej ochrany po zmene. Takáto žiadosť sa podpíše, odošle do poisťovne a akceptuje podľa dojednanej frekvencie poistenia.

Málokto si ale uvedomuje, že navýšenie poistných súm je sprevádzané opätovným vypĺňaním dotazníka o zdravotnom stave, keďže sa k tomu poisťovňa stavia ako k novej poistnej zmluve. A tu môže byť kameň úrazu. Ak sa vám zdravotný stav počas trvania zmluvy zhoršil, môže vám poisťovňa danú žiadosť o navýšenie neakceptovať. V takom prípade, vám ostane prvotne zvolená poistná ochrana, ktorá už nezodpovedá vašej aktuálnej finančnej situácii či hodnote peňazí.

Výhodou tejto možnosti je však zvýšenie poistných súm na ľubovoľnú výšku, ktorú si klient navolí. Nevýhodou nanovo skúmanie zdravotného stavu a navyšovaná poistná suma sa už vypočítava z aktuálneho veku klienta, kvôli čomu bude navyšovaná poistná suma drahšia.

Indexácia poistenia

Indexácia poistenia (dynamizácia poistenia) je alternatívou voči klasickej hore popísanej zmene. Je to šikovná funkcia poistnej zmluvy, ktorá vám umožňuje automatické navyšovanie poistných súm o také percento, ktoré zodpovedá nárastu inflácie(indexu spotrebiteľských cien) na Slovensku. A úplne skvelé na indexácii je, že poisťovňa pri takomto postupnom navyšovaní neskúma zdravotný stav. Týmto spôsobom si teda klient vie v čase zabezpečiť relevantnosť poistnej ochrany a to aj bez dokladovania zdravotného stavu.

Indexácia sa aktivovať kedykoľvek počas trvania zmluvy, ale nevzťahuje sa na riziká s klesajúcou poistnou sumou a vo väčšine poisťovní ani denných dávok (peénka, denné odškodné či hospitalizácia) a v niektorých prípadoch ani mesačná dávka v prípade invalidity. Pozor, indexáciu však v súčasnej dobe neobsahujú všetky produkty rizikového životného poistenia.

Zároveň však treba priznať, že indexáciou sa vám nikdy nepodarí skokovo navýšiť poistnú ochranu, ale stále lepšie ako ju nemať vôbec.

O aké percento sa mi zvýši poistná suma a poistné?

Hoci som vyššie popisoval, že poisťovne zvyšujú poistné sumy o percento inflácie, avšak niektoré poisťovne majú k dispozícii na výber len fixné percento navýšenia. Napr. si môžete zvoliť navyšovanie o 3% alebo 5%. Väčšina poisťovní však funguje pri indexácii práve s percentom inflácie.

Ako funguje indexácia v praxi?

Poisťovňa spravidla niekoľko týždňov pred výročím poistnej zmluvy zašle klientovi informáciu o indexovaní poistných súm a novej výške poistného. V prípade, že ako klient súhlasíte, nemusíte robiť nič, len si zmeníte na ďalší rok trvalý príkaz podľa nového predpisu poistenia. V prípade, že klient nesúhlasí, pošle poisťovni priloženú návratku o odmietnutí indexácie na daný rok. Výhodou je teda fakt, že klient odmietne len indexáciu v danom roku, ale ďalší rok klientovi poisťovňa pošle ďalší list s indexáciou.

To je dôvod, prečo každému odporúčam indexáciu hneď na zmluve zapnúť a v najhoršom prípade bude klient každý rok indexáciu odmietať. Ale z praxe hovorím, že ak si ju klient nezapne na začiatku, nezapne si ju už nikdy a nemá sa ako chrániť pred infláciou. V prípade, že poisťovňa prevezme povinnosť platiť poistné cez pripoistenie oslobodenie od platenia poistného, indexácia automaticky zaniká.


Ako funguje indexácia v jednotlivých produktoch rizikového životného poistenia?

Allianz Šťastný Život

 • poisťovňa navyšuje poistné sumy o percento inflácie zverejnené Štatistickým úradom
 • indexácia sa vzťahuje na všetky pripoistenia t.j. aj mesačné dávky a denné dávky, okrem pripoistení s klesajúcou poistnou sumou
 • v prípade, že klient indexáciu odmietne dvakrát za sebou, poisťovňa ďalší návrh na indexáciu neposiela a musí si ju klient znova aktivovať a poisťovňa s tým musí súhlasiť

ČSOB Vital

 • poisťovňa navyšuje poistné sumy o percento inflácie zverejnené Štatistickým úradom
 • návrh indexácie posiela poisťovňa 10 týždňov pred výročím zmluvy a klient svoj nesúhlas s navýšením musí doručiť najneskôr 14 kalendárnych dní pred dátumom plánovanej zmeny
 • indexácia sa vzťahuje na všetky pripoistenia aj mesačné dávky a denné dávky, okrem pripoistení s klesajúcou poistnou sumou

Generali La Vita

 • poisťovňa navyšuje poistné sumy o percento inflácie zverejnené Štatistickým úradom, ak je však inflácia nižšia ako 3%, poistenie sa indexuje o 3%
 • návrh indexácie posiela poisťovňa 10 týždňov pred výročím zmluvy a klient svoj nesúhlas s navýšením musí doručiť najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu tejto zmeny
 • indexácia sa nevzťahuje na pripoistenia s dennými dávkami a pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou alebo tie, kde už poistná suma dosiahla svoje technické maximum
 • poisťovňa môže kedykoľvek počas trvania zmluvy vypovedať indexáciu na celý zvyšok poistnej doby

Metlife Trendlife

 • aktuálne nie je možné indexáciu dojednať aj napriek tomu, že je v poistných podmienkach spomínaná

NN Partner

 • poisťovňa navyšuje poistné sumy o percento inflácie zverejnené Štatistickým úradom, ak je však inflácia nižšia ako 2%, poistenie sa indexuje o 2%
 • návrh indexácie posiela poisťovňa v dostatočnom predstihu pred výročím zmluvy a klient svoj nesúhlas s navýšením musí doručiť najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu tejto zmeny
 • indexácia sa nevzťahuje na pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou
 • poisťovňa neposkytuje indexáciu v posledných 3 rokoch poistnej doby

Uniqa Active Life

 • poisťovňa navyšuje poistné sumy o fixné percento, ktoré si zvolí klient – 3% alebo 5%
 • návrh indexácie posiela poisťovňa niekoľko týždňov pred výročím zmluvy a klient svoj nesúhlas s navýšením musí doručiť najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia návrhu tejto zmeny
 • indexácia sa nevzťahuje na pripoistenia s dennými dávkami, mesačnými dávkami a pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou

Youplus 4U

 • aktuálne indexáciu vôbec neponúkajú

Wustenrot W dobrom

 • poisťovňa navyšuje poistné sumy o percento inflácie zverejnené Štatistickým úradom, ak je však inflácia nižšia ako 2%, poistenie sa indexuje o 2%
 • návrh indexácie posiela poisťovňa 2 týždne pred výročím zmluvy a klient svoj nesúhlas s navýšením musí doručiť do splatnosti najbližšieho poistného
 • indexácia sa nevzťahuje na len na pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou


Ďalšie odporúčané články z tejto problematiky


Najčastejšie otázky týkajúce sa indexácie/dynamizácie poistenia

Čo je to indexácia / dynamizácia poistenia?

Indexácia poistenia alebo inak povedané dynamizácia poistenia je automatické zvyšovanie poistných súm na zmluve životného poistenia o percento inflácie, ktoré má zabezpečiť relevantnosť životného poistenia vplyvom času, pričom sa pri tomto navýšení neskúma nanovo zdravotný stav.

Ponúkajú indexáciu všetky produkty životného poistenia?

Nie, aktuálne dva produkty indexáciu neponúkajú.

Koľko stojí indexácia / dynamizácia poistenia?

Cena indexácie je v skutočnosti nárast výšky poistného o cca 3% (závisí od výšky inflácie v predošlom roku), pričom o toto percento sa vám zvýši aj výška dojednaného krytia.

Vzťahuje sa indexácia na všetky dojednané pripoistenia?

Nie. Indexácia sa nevzťahuje na pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou a v niektorých produktoch ani na pripoistenia s dennými dávkami (denné odškodné za liečbu úrazu, práceneschopnosť a hospitalizácia) a niektoré poisťovne ju nemajú ani pri mesačnej dávke v prípade invalidity.

Kedy si môžem dynamizáciu poistenia aktivovať?

Túto službu je možné zapnúť si kedykoľvek počas trvania poistenia vo výročie začiatku poistnej zmluvy alebo hneď pri podpise zmluvy. Taktiež je možné dynamizáciu aj kedykoľvek vypnúť.


Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 119

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.