Skip to content

Životné poistenie pre deti: Ako ho nastaviť+ porovnanie

O autorovi

Adam Hájek

Od roku 2020 do roku 2022 som pracoval na pozícií poradcu klienta v Slovenskej sporiteľni, kde som riešil požiadavky klientov v oblasti životného poistenia, investícií, úverov ako aj dôchodkových sporení.
Mojou motiváciou v oblasti finančného sprostredkovania je poskytovať klientom služby na vysokej odbornej úrovni, ľudskou rečou a tým dopomôcť k lepšej transparentnosti vo financiách.

Návod ako nastaviť životné poistenie pre deti

Začnem netradične, keďže daný článok sa venuje správnemu nastaveniu poistenia pre deti, no dovolím si tvrdiť, že najlepšie poistenie pre vaše deti je, ak ste kvalitne poistený vy ako rodič. Pokiaľ vy ako živiteľ rodiny stratíte príjem v dôsledku vážneho úrazu alebo choroby, vaše dieťa môže mať to najlepšie životné poistenie, ale vy ste ten kto do rodiny prináša príjem a váš rodinný rozpočet sa rozsype ako domček z karát.

Na ktoré riziká sa zamerať pri poistení detí ?

Správne nastavenie životného poistenia pre dospelých popísal kolega v tomto článku. V článku píše, že správne nastavené životné poistenie slúži na ochranu pred fatálnymi udalosťami, ktoré by výrazne ovplyvnili budúce fungovanie poistenej osoby alebo jej rodiny. Medzi riziká s fatálnymi následkami patria tzv. štyri veľké riziká, ktorými sú smrť, invalidita, kritické choroby a trvalé následky úrazu. Z týchto štyroch rizík nesmie v detskom poistení chýbať poistenie kritických chorôb a trvalých následkov úrazu. Zámerne som vynechal poistenie smrti, ku ktorému sa vyjadrím neskôr v článku a rovnako aj poistenie invalidity. Tým, že najväčšia pravdepodobnosť vzniku invalidity je v neskoršom veku, pri poistení dieťaťa by nedávalo veľmi zmysel.

Okrem už spomenutých veľkých dvoch rizík, považujem za rozumné v niektorých prípadoch zvážiť poistenie dennej dávky počas liečby úrazu a poistenie hospitalizácie. Viac o jednotlivých rizikách vysvetlím v nasledujúcich riadkoch.

Poistenie smrti v životnom poistení pre deti

V rámci poistenia pre deti považujem poistenie smrti za nemorálne a neetické. Taktiež, ak sa na dané riziko pozrieme z ekonomického hľadiska je nevhodné.

Krytie smrti využívam pri klientoch, ktorý sú živiteľmi rodiny alebo majú určité záväzky, napríklad vo forme hypotekárneho úveru. V takom prípade poistenie smrti dokáže zabezpečiť vyplatenie existujúcich záväzkov po pozostalom, minimálne poslúži na úhradu nákladov na pohreb.

Prirodzene, deti ešte nemajú žiadne záväzky, ani nie sú živiteľmi rodiny a preto poistenie smrti v prípade detí nemá čo robiť.


Poistenie kritických chorôb pre deti

Pripositenie na ktoré by rodičia rozhodne nemali zabúdať pri poistení svojho dieťaťa sú kritické choroby. Ich cieľom je zabezpečiť v prípade diagnostikovania niektorej z chorôb zo zoznamu okamžité plnenie. Práve okamžité plnenie je rozhodujúce pre včasnú a adekvátnu zdravotnú starostlivosť, čím sa zvyšuje šanca na uzdravenie.

V súčasnosti sa kritické ochorenia vyskytujú medzi detskými pacientmi čoraz častejšie. Závažné ochorenie vášho dieťaťa je spojené nielen s náporom na vašu psychiku, ale taktiež aj na váš rozpočet.

Podľa viacerých štatistík priemerné náklady na doplnkovú liečbu rakoviny v prvom roku liečby predstavujú sumu vo výške 12 000€. Spôsobené je to najmä tým, že slovenské verejné zdravotníctvo aktuálne registruje len 47 zo 128 inovatívnych liekov na liečbu rakoviny schválených Európskou liekovou agentúrou. Dostupnosť registrovaných onkologických liekov na Slovensku je bohužiaľ len 37%.

Medzi najčastejšie diagnózy u detí patrí cukrovka. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2021 bolo najviac novodiagnostikovaných pacientov s cukrovkou vo veku 5-9 rokov a veľmi častý výskyt zaznamenali aj pri deťoch vo veku 10-14 rokov.

Na čo sa sústrediť pri správnom nastavení poistenia kritických chorôb?

Pri správnom nastavení poistenia kritických chorôb by mal každý rodič spozornieť, pretože zoznamy chorôb sa medzi poisťovňami rôznia. Nie všetky poisťovne totiž kryjú v rámci balíka detských chorôb cukrovku (diabetes mellitus 1. typu).

Rozdiel medzi poisťovňami je aj v dĺžke čakacej doby a počte krytých diagnóz. Čakacia doba je obdobie, počas ktorého ak nastane poistná udalosť alebo choroba poisteného, ktorá je príčinou poistnej udalosti, poisťovňa poistné plnenie nevyplatí.

V tabuľke nižšie poskytujem súhrnný prehľad čakacích dôb a počtu diagnóz pre kritické choroby v jednotlivých poisťovniach.

PoisťovňaProduktČakacia dobaPočet diagnóz
Uniqa (exAXA)ActiveLife Max6 mesiacov32
Youplus4U2 mesiace30
GeneraliLa Vita4 mesiace34
NNNN Partner3 mesiace55
MetLifeTrendLife2 mesiace26
KooperativaProfi Komplet4 mesiace25
ČSOBVital6 mesiacov31
AllianzŠťastný život6 mesiacov17
UniqaUniqat 20193 mesiace20
WüstenrotW Dobrom Život5 mesiacov38

Ako správne nastaviť poistnú sumu?

Poistnú sumu pre poistenie kritických chorôb odporúčam nastaviť minimálne vo výške 12 000€. Cena za takto nastavenú poistnú sumu sa hýbe v rozmedzí 15€ – 53€ ročne.

Rodičom, ktorý už majú poistenie pre svoje deti, rozhodne odporúčam nechať si skontrolovať nastavenú výšku poistnej sumy na existujúcich zmluvách. Častokrát býva poistná suma príliš nízka (podľa štatistík poisťovne Allianz, priemerná suma na ktorú sa klienti poisťujú je 4 532€) a neposkytla by v prípade poistnej udalosti dostatočnú kompenzáciu na úhradu či už liečebných nákladov alebo dočasného zníženia príjmu kvôli starostlivosti o dieťa.


Poistenie trvalých následkov úrazu pre deti

Ako som spomínal v úvode článku, v správne nastavenom rizikovom životnom poistení pre dieťa nesmie absentovať poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou. Poisťovňa štandardne vyplatí poistné plnenie, ak poistenej osobe – v našom prípade dieťaťu vznikne poistná udalosť, ktorej dôsledkom je trvalý následok. Medzi trvalé následky úrazu patrí:

  • strata alebo zníženie funkčnosti orgánu či zmyslových vnemov
  • strata alebo zniženie hybnosti končatiny
  • samotná strata končatiny alebo jej časti
  • popáleniny, resp. jazvy

Danému trvalému následku poisťovňa pridelí určité percento poškodenia na základe oceňovacej tabuľky a v závislosti od výšky poškodenia pridelí aj príslušnú progresiu. Progresiu pri poistnom plnení najlepšie vysvetlím na príklade.

V prípade ak dieťa v dôsledku úrazu stratí jednu obličku jedná sa o trvalé poškodenie cca 25% podľa oceňovacích tabuliek. Predpokladajme, že poistná suma pre positenie trvalých následkov úrazu s progresiou je nastavená na 20 000€. V dôsledku uplatnenia progresívneho plnenia nedostane klient vyplatené poistné plnenie vo výške 25% poistnej sumy, ale v niektorých poisťovniach môže byť vyplatená suma predstavujúca 37% – 50% poistnej sumy.

Ak by bolo poistenie bez progresie, klient dostane vyplatenú sumu 5 000€, avšak v prípade uplatnenia progresie može byť plnenie vo výške od 7 400€ do 10 000€.

Prehľad maximálnej progresie a minimálneho poškodenia pre uplatnenie progresie v jednotlivých poisťovniach uvádzam v tabuľke nižšie.

PoisťovňaProduktMaximálna progresiaZačiatok progresie (min. % poškodenia)
Uniqa (exAXA)ActiveLife Max500%5%
Youplus4U600%5%
GeneraliLa Vita1000%11%
NNNN Partner800%21%
MetLifeTrendLife1000%21%
KooperativaProfi Komplet500%26%
ČSOBVital750%21%
AllianzŠťastný život700%21%
UniqaUniqat 2019600%26%
WüstenrotW Dobrom Život400%21%

Ako správne nastaviť poistnú sumu?

Vážny úraz s trvalými následkami vášho dieťaťa podobne ako diagnostikovanie niektorej z kritických chorôb je častokrát spojené s hospitalizáciou a následnou dlhodobou rekonvalescenciou. Preto správne nastavená výška poistného plnenia a správne zvolená progresia vám poskytuje primeranú kompenzáciu liečebných nákladov a zníženého príjmu v čase starostlivosti o vaše dieťa.

Postnú sumu pre poistenie trvalých následkov úrazu odporúčam nastaviť minimálne na 20 000€. Ročné poistné pre daný rozsah krytia vychádza v rozmedzí 20€ – 53€.


Denná dávka za liečbu úrazu pre deti

Poistenie dennej dávky za liečbu úrazu nepovažujem z môjho pohľadu za nevyhnutné pripoistenie v rámci životného poistenia. Poistnou udalosťou pri dennej dávke za liečbu úrazu je vážnejší úraz, ktorý si vyžaduje následné liečenie úrazu. Jednotlivé poisťovne používajú podobne ako v prípade trvalých následkov úrazu štandardizované oceňovacie tabuľky, kde je konkrétnym úrazom pridelená maximálna doba liečenia úrazu, za ktoré poisťovňa poskytne plnenie.

Napriek tomu, že toto pripoistenie nepovažujem za nevyhnutné, môže mať v niektorých prípadoch zmysel. Poistné plnenie dennej dávky za liečbu úrazu je najmä kompenzáciou pre rodiča, ktorý sa o svoje dieťa počas liečby stará. Poistné plnenie je teda krytie rodiča v prípade, že by išiel na OČR, ktorá aktuálne predstavuje výšku 55% denného vymeriavacieho základu. Klient si vie presne vypočítať výšku OČR, ktorú by mu poskytla sociálna poisťovňa a následne vieme nastaviť výšku poistnej sumy tak, aby mal rodič krytý rozdiel medzi jeho nevyhnutnými výdavkami a poskytnutou OČR.

Ako správne nastaviť poistnú sumu?

Poistnú sumu odporúčam nastaviť na 10€, pričom ale jej presná výška závisí od príjmu rodiča, výšky OČR a jeho nevyhnutných mesačných výdavkov, ako som spomínal aj v odseku vyššie. Najlepšie ako sa rodič môže zabezpečiť proti takýmto situáciám je budovať si dostatočné rezervy a nie zbytočne predražovať poistenie dieťaťa.


Hospitalizácia – denná dávka pri hospitalizácii

Poistenie dennej dávky počas hospitalizácie, ktoré patrí do rovnakej kategórie ako denná dávka za liečbu úrazu. Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného, pričom sa môže jednať o hospitalizáciu v dôsledku úrazu alebo choroby. Väčšina poisťovní kryje hospitalizáciu v dôsledku choroby alebo úrazu v jednom spoločnom pripoistení, avšak pri niektorých poisťovniach treba byť obozretný a zvoliť pripoistenie hospitalizácie v dôsledku choroby samostatne a v dôsledku úrazu samostatne.

Poistenie hospitalizácie môže byť zmysluplným doplnkom detského poistenia. Je prirodzené, že v prípade vážnejšej choroby alebo úrazu vášho dieťaťa spojeného s dlhodobou hospitalizáciou chce byť takmer každý rodič oporou pre svoje dieťa a bude chcieť pri ňom aj nocovať. V danej situácií, poistenie dennej dávky počas hospitalizácie slúži taktiež ako kompenzácia pre rodiča pre výpadok jeho príjmu.

Odporúčaná poistná suma v poistení hospitalizácie je 10€ na deň. Poistnú sumu je potrebné nastavovať so zreteľom na príjem klienta a jeho výdavky.


Pozor na minimálnu výšku poistného

Náklady na kvalitne nastavené rizikové životné poistenie pre dieťa vychádzajú mesačne na pár eur. Na jednej strane je super, že viete mať dieťa kryté za pár eur mesačne, no na druhej strane, treba si dať pozor na minimálnu výšku poistného, ktorá sa medzi poisťovňami líši.

V nasledujúcej tabuľke uvádzam detailný prehľad poisťovní z pohľadu minimálneho poistného podľa periód.

PoisťovňaProduktMinimálne poistné – mesačnéMinimálne poistné – kvartálneMinimálne poistné – polročnéMinimálne poistné – ročné
Uniqa (exAXA)ActiveLife Max0€0€0€0€
Youplus4U0€0€0€0€
GeneraliLa Vita15€30€60€120€
NNNN Partner20€60€120€240€
MetLifeTrendLife0€0€0€0€
KooperativaProfi Komplet15€45€90€180€
ČSOBVital0€0€0€0€
AllianzŠťastný život25€25€30€60€
UniqaUniqat 201915€15€15€15€
WüstenrotW Dobrom Život5€15€30€60€


Počet detí na jednej poistnej zmluve

Rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami spočívajú aj v tom, koľko detí je možné poistiť na jednej zmluve životného poistenia. Prehľad podľa maximálneho počtu osôb a maximálneho počtu detí na jednej zmluve uvádzam v tabuľke pod textom.

PoisťovňaProduktMaximálny počet osôb na zmluvuMaximálny počet detí na zmluvu
Uniqa (exAXA)ActiveLife Max8 7
Youplus4U1010
GeneraliLa Vita66
NNNN Partner77
MetLifeTrendLife1210
KooperativaProfi Komplet54
ČSOBVital98
AllianzŠťastný život65
UniqaUniqat 201964
WüstenrotW Dobrom Život55

Vstupný a výstupný vek poistenia dieťaťa

Niektorí rodičia by chceli mať svoje dieťa poistené hneď po narodení, čo bohužiaľ nie je možné v každej poisťovni. Opäť uvádzam v tabuľke prehľad poisťovní v závislosti od minimálneho a maximálneho vstupného veku dieťaťa a maximálneho výstupného veku dieťaťa.

PoisťovňaProduktNajnižší vstupný vekNajvyšší vstupný vekVýstupný vek
Uniqa (exAXA)ActiveLife Max0 rokovnie je určenýnie je určený*
Youplus4U6 týždňov15 rokov26 rokov
GeneraliLa Vita6 týždňov14 rokov18 rokov
NNNN Partner6 týždňov17 rokovnie je určený*
MetLifeTrendLife0 rokov17 rokov25 rokov
KooperativaProfi Komplet0 rokov14 rokov24 rokov
ČSOBVital14 dnínie je určenýnie je určený
AllianzŠťastný život2 týždne15 rokov25 rokov
UniqaUniqat 20190 rokov17 rokov25 rokov
WüstenrotW Dobrom Život0 rokovnie je určenýnie je určený

* po dovŕšení 18. roku života automatický prechod na dospelácku sadzbu

Nie všetky poisťovne majú presne stanovený maximálny výstupný vek dieťaťa, treba si dať pozor na automatický prechod na dospelácku sadzbu po dovŕšení 18. roku života. To znamená, že po dovŕšení plnoletosti sa zvýši poistné na dospelácku sadzbu. V tomto bode je dôležité zvážiť prehodnotenie krytia, ktoré je nastavené v existujúcom poistení. Dospelý človek má už iné záväzky a výdavky, kvôli čomu je potrebné mať nastavené iné poistné krytie ako v prípade dieťaťa. Vo všeobecnosti platí, čím mladší človek vstupuje do poistenia, tým bude lacnejšie, predpokladajúc priaznivý zdravotný stav klienta. Dôsledkom toho odporúčam v dospelosti vykonať analýzu poistenia a prípadné uzatvorenie novej zmluvy s krytím odrážajúcim aktuálnu situáciu klienta.

S rušením existujúcej detskej zmluvy nemusíte mať obavy ako pri investičnom životnom poistení, pretože ak má dieťa čisto rizikové životné poistenie bez sporiacej zložky, platíte len za krytie rizík. To znamená, že jej zrušením pred uplynutím poistnej doby neprídete o žiadne peniaze, ktoré ste do poistenia vložili a môžete si pokojne nastaviť nové poistenie.

Porovnanie poisťovní

V článku som uvádzal rozsahy ročného poistného pre jednotlivé pripoistenia. Tabuľka nižšie zobrazuje celkové ročné poistné za kompletne nastavené poistenie, pričom budem porovnávať dva varianty rozsahu poistenia.

Variant 1 – porovnanie ročného poistného pri rozsahu poistenia:

  • kritické choroby – 20 000€
  • trvalé následky úrazu s progresiou – 20 000€
  • denná dávka za liečbu úrazu – 10€/deň
  • hospitalizácia v prípade choroby/úrazu – 10€/deň

Variant 2 – porovnanie ročného poistného pri rozsahu poistenia:

  • kritické choroby – 20 000€
  • trvalé následky úrazu s progresiou – 20 000€

Porovnanie životného poistenia nechajte na profesionála

Po prečítaní článku už asi chápete, že porovnanie životného poistenia, jeho výber a nastavenie je naozaj expertná činnosť, pričom nie je možné porovnávať produkty len na základe ceny, ale je nutné poznať aj technické špecifikácie produktov, výluky, ich výhody a slabé stránky.

Cieľom tohto článku bolo ukázať vám do akej hĺbky sa dá skúmať životné poistenie pre deti, že existuje nespočetne veľa rozdielov medzi rozsahom poistenia a že žiadna poisťovňa nie je najlepšia vo všetkom. Preto sa pri jeho uzatváraní raďte so špecialistom.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu rizikového životného poistenia, napíšte mi prostredníctvom kontaktného formulára v hornej časti článku alebo si rovno naplánujte termín videohovoru.

Najčastejšie otázky týkajúce sa životného poistenia pre deti

Koľko stojí kvalitne nastavené životné poistenie dieťaťa?

Kvalitné životné poistenie dieťaťa stojí ročne cca 70 € – 150 € (v závislosti od veku dieťaťa, rozsahu a výšky krytia).

Kedy najskôr je možné dieťa poistiť?

Štandardne je možné dieťaťa poistiť od narodenia resp. po dovŕšení 6. týždňa života dieťaťa.

Ktorá poisťovňa má najlepšie životné poistenie pre deti?

Na túto otázku nie je možné odpovedať jednoznačne. Každá z poisťovní má nejaké výhody, ale aj nevýhody. Každopádne medzi tie top produkty patria určite Generali, Allianz alebo Youplus.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 155

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.