Skip to content

Ako vybrať životné poistenie: Čo sledovať pri výbere?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Ako vybrať životné poistenie? Ohľadom porovnávania životného poistenia sa už popísalo množstvo článkov, sám som do pléna prispel niekoľkými. Tentokrát som si zobral na mušku tú najťažšiu, ale zároveň najdôležitejšiu časť. A ňou sú poistné podmienky. Práve tie rozhodujú totálne o všetkom. Dopredu upozorňujem, že článok je vysoko odborný (písanie spolu s hľadaním všetkých podkladov trvalo vyše 20 hodín). Je neštandarne dlhý, takže je len pre fajnšmekrov poistenia, ale v poistení ide práve o detaily.

V článku vysvetlím čo sú to VPPčka, OPPčka a vzťah medzi nimi. Hlavne sa ale zameriam na praktickú stránku celej problematiky. Vypichnem parametre, ktoré stoja určite za to skúmať, popísať, prečo to je dôležité a aký majú na vás dopad. Chcete návod ako vybrať životné poistenie? Tak poďme na to!

Pokiaľ by ste si chceli prečítať o výhodách a nevýhodách jednotlivých produktoch rizikového životného poistenia, určite si prečítajte aj tento článok, v ktorom detailne porovnávam dnes 10 najčastejšie predávaných produktov.


Všeobecné poistné podmienky (VPP)

Všeobecné poistné podmienky definujú základné podmienky poistnej zmluvy. Dané podmienky sa viažu na poistenie smrti a zároveň tvoria základ pre všetky ostatné pripoistenia v poistnej zmluve. Štandardne sa v nich definujú tieto oblasti:

 • základné pojmy používané v poistných podmienkach
 • podmienky začiatku a konca poistenia, vzniku, zmien a zániku poistnej zmluvy
 • územná platnosť
 • práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovne
 • indexovanie poistenia
 • podmienky platenia poistného a vyplácania poistného plnenia
 • udeľovanie súhlasov so skúmaním zdravotného stavu
 • obmedzenia plnenia a výluky z poistenia


Hlavné rozdiely vo VPP medzi poisťovňami

Dôležité rozdiely

 • zánik poistnej zmluvy smrťou 1. poisteného (ak si uzatvoríte zmluvu, na ktorej budete všetci členovia rodiny, napr. 4 osoby, tak v prípade smrti v poradí 1. poistenej osoby v niektorých poisťovniach zanikne celá poistná zmluva, kým v iných poisťovniach sa len poradie poistených upraví a zmluva pokračuje ďalej) – to je veľmi dôležitý rozdiel, pretože zvyšní členovia by si museli nanovo uzatvoriť zmluvu s aktuálnym vekom a zdravotným stavom, čo by ich mohlo poškodiť
 • povinnosť nahlasovania zmeny povolania a vykonávaného športu (v niektorých poisťovniach je pod hrozbou zníženia poistného plnenia povinnosť nahlasovať každú zmenu typu pracovného pomeru, povolania či športu, kým niektoré poisťovne danú podmienku nemajú)
 • indexácia (navyšovanie poistnej ochrany voči inflácii neobsahujú všetky poisťovne na trhu, v niektorých nie je možné ich dojednať len pri uzatvorení poistenia a nie dodatočne, niekde sa dajú indexovať aj pripoistenia denných dávok alebo s mesačnou rentou, niekde sa indexácia viaže na percento inflácie, inde je zase možnosť nastaviť to len o konkrétne percento)
 • automatická aktualizácia poistných podmienok (v drvivej väčšine poisťovní klientovi platia tie poistné podmienky, ktoré boli platné v čase podpisu, ale jedna poisťovňa aktualizuje rozsahy jednotlivých pripoistení všetkým klientom)
 • výluky a obmedzenia poistného plnenia (popisujú situácie v ktorých poisťovne neposkytujú poistné plnenie alebo majú právo ho znížiť, pričom najčastejšími výlukami sú: vojnový konflikt, jadrová katastrofa, samovražda počas prvých 2 rokov poistenia a pod.) a prirodzene platí, že čím menej výluk a obmedzení, tým lepšie poistenie

Menej dôležité rozdiely

 • vek klienta (poisťovne štandardne vypočítavajú vek klienta ako rozdiel medzi aktuálnym kalendárnym rokom a rokom narodenia klienta, ale dve poisťovne na trhu rátajú s reálnym aktuálnym vekom klienta v čase uzatvárania poistenia, čo predstavuje konkurenčnú výhodu)
 • technický začiatok poistenia (väčšina poisťovní umožňuje nastaviť si technický začiatok na ktorýkoľvek deň v mesiaci, ale niektoré len v 1. deň nasledujúceho mesiaca, čo je nevýhoda najmä v decembri, kedy vám poisťovňa automaticky vypočíta vyšší vstupný vek)


Osobitné poistné podmienky (OPP) pre úrazy a choroby

Osobitné poistné podmienky pre úrazy a choroby sú rozšírením všeobecných poistných podmienok. Pre lepšiu predstavu si to predstavte ako podmnožinu všeobecných poistných podmienok. Pokiaľ vyložene nie je napísané v osobitných podmienkach inak (niektoré poisťovne majú inú štruktúru poistných podmienok), tak pre každé jedno pripoistenie sa viažu podmienky, ktoré sú vo všeobecných poistných podmienkach + osobitných poistných podmienkach pre úrazy a choroby. OPP pre úrazy a choroby štandardne definujú pojmy úrazu a choroby a hlavne markantným spôsobom popisujú situácie, na ktoré sa poistenie pri chorobách a úrazoch nevzťahuje.

Píšem to takto polopatisticky a opakovane kvôli tomu, že je to dôležité najmä pri výlukách. Pre poistenie chorôb a úrazov sa relatívne krátky zoznam výluk zo VPP masívne rozširuje o výluky v OPP, na ktoré sa potom odvolávajú všetky pripoistenia.


Hlavné rozdiely v OPP pre úrazy a choroby medzi poisťovňami

 • definícia úrazu (poisťovne rôzne definujú čo pre nich úraz ešte je a čo už nie, napr. niekde sa za úraz považuje nehoda následkom mikrospánku alebo nevoľnosti, utopenie či udusenie a pod., inde nie)
 • výluky a obmedzenia poistného plnenia (popisujú situácie v ktorých poisťovne neposkytujú poistné plnenie alebo majú právo ho znížiť, pričom najčastejšími výlukami sú: všetky preteky/závody všetkých motorových prostriedkov, extrémne športy, lety športovými lietadlami, estetické zákroky či pobyt v rehabilitačných zariadeniach a sanatóriách a pod.)


Osobitné poistné podmienky (OPP) pre jednotlivé pripoistenia

Osobitné poistné podmienky jednotlivých pripoistení úplne exaktne popisujú fungovanie a technickú špecifikáciu pripoistení. Aj tu však treba brať na vedomie, že pre každé z týchto pripoistení platia všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky pre choroby a úraz.

V nasledujúcich odstavcoch vypichnem najdôležitejšie parametre, ktoré je nutné sledovať a porovnávať pri najvážnejších rizikách. Pre znesiteľnú dĺžku článku som teda analyzoval „len“ poistenie invalidity, civilizačných chorôb a trvalých následkov úrazu.

Použitý slovník

 • dĺžka čakacej lehoty je doba od začiatku poistenia, počas ktorej klient nemá nárok na poistné plnenie
 • vstupný vek je minimálny vek klienta, v ktorom sa dá dané pripoistenie uzatvoriť
 • výstupný vek je maximálny vek, do ktorého je možné byť poistený na dané riziko
 • maximálna poistná suma je maximálna poistná suma, na ktorú je možné sa poistiť


Invalidita

 • definícia poistnej udalosti (niektoré poisťovne považujú za poistnú udalosť zníženie pracovnej schopnosti, iné až rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku – staršie produkty)
 • dĺžka čakacej lehoty (na trhu sa štandardne pohybuje od 0 mesiacov po 15 mesiacov)
 • vstupný vek (na trhu v rozmedzí od 14 rokov do 18 rokov)
 • výstupný vek (na trhu v rozmedzí od 62 rokov do 75 rokov)
 • maximálna poistná suma pri jednorazovej výplate invalidity (limit na trhu v rozmedzí od 30 000 € do 400 000 €)
 • obmedzenia plnenia jednorazovej výplaty (väčšina poisťovní vyplatí naraz 100% poistnej sumy, ale niektoré poisťovne v prípade psychických diagnóz nevyplatia 100% poistnej sumy naraz, niektoré zasa vyplácajú poistné plnenie ako % z poistnej sumy podľa % zníženia pracovnej schopnosti)
 • maximálna poistná suma pri mesačnom vyplácaní invalidity (limit na trhu v rozmedzí od 750 € do 2000 €)
 • povinnosť platiť poistné pri vyplácaní mesačnej invalidnej renty (vo väčšine poisťovní počas vyplácania renty odpadá povinnosť platiť poistné za toto pripoistenie, ale je klient povinný platiť poistné aj počas doby vyplácania)
 • dokladovanie o pretrvávaní invalidity v prípade mesačnej invalidnej renty (niektoré poisťovne vyžadujú dokladovať pretrvávanie invalidity každých 12 mesiacov počas celej poistnej doby, iné len prvých 5 rokov poistnej doby, avšak ak by klient stratil status invalida, stráca aj nárok na plnenie)


Civilizačné choroby (Kritické choroby)

 • dĺžka čakacej lehoty (na trhu od 0 mesiacov po 6 mesiacov)
 • vstupný vek (na trhu v rozmedzí od 14 rokov do 18 rokov)
 • výstupný vek (na trhu v rozmedzí od 65 rokov do 75 rokov)
 • maximálna výška poistnej sumy (limit na trhu v rozmedzí od 50 000 € až po neobmedzenú poistnú sumu)
 • počet krytých diagnóz (na trhu podľa poistných podmienok poisťovní v rozmedzí od 27 do 68, čo však nie je až také podstatné keďže niektoré z poisťovní v rámci jednej diagnózy kryjú viacero diagnóz, napr. transplantácia životne dôležitých orgánov, kým iné poisťovne to rozpíšu samostatne ako transplantácia srdca, transplantácia pľúc a pod. – z tohto dôvodu je relevantné uvádzať skutočný počet krytých diagnóz)
 • čiastočné plnenie vs. 100% plnenie (niektoré poisťovne vyplatia pri menej závažných diagnózach len čiastočné plnenie v podobe určitého % z poistnej sumy, napr. 10-30%)
 • skupiny chorôb (cca polovica poisťovní na trhu zoznam krytých diagnóz rozdeľuje do skupín, pričom v prípade diagnostikovania danej choroby zaniká len skupina, v ktorej sa nachádza daná diagnóza, kým druhá polovica poisťovní funguje spôsobom, že diagnostikovaním akejkoľvek choroby zo zoznamu zaniká komplet celé pripoistenie)
 • !definícia diagnóz! (najväčší rozdiel medzi poisťovňami robia samotné definície diagnóz, napr. niektoré poisťovne majú pri určitých diagnózach dobu prežitia t.j. koľko musí klient s danou dobou prežiť, niekde je určená minimálna doba trvania danej choroby, niekde je zadefinovaný konkrétny stupeň/hodnota, ktorú musí daná choroba dosiahnuť – platí, že čím všeobecnejšie je diagnóza zadefinovaná, tým je to viac v prospech klienta)


Pre lepšiu ilustráciu aké veľké rozdiely môžu byť medzi definíciami diagnóz, som skopíroval z 7 poisťovní definíciu dvoch rôznych chorôb. Skleróza multiplex a strata sluchu. Pozorne čítajte najmä pri strate sluchu, pretože tam ten rozdiel dokáže nájsť aj laik.

Vzory definícii diagnóz z poistných podmienok poisťovní

Skleróza multiplex

„Chronické ochorenie centrálneho nervového systému vyvolané úbytkom myelínu, sprevádzané poškodením pohybových a zmyslových funkcií, preukázané typickými nálezmi pri vyšetrení centrálnej nervovej sústavy magnetickou rezonanciou a vyšetrením likvoru. Poistná ochrana sa vzťahuje iba na prípady, kde ochorenie dosiahne minimálne stupeň 6,5 podľa klasifikácie EDSS.“

„Demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému s nezvratnými typickými neurologickými výpadmi (multifokálnymi alebo monofokálnymi), s typickými ložiskami choroby, preukázanými vyšetrením za pomoci zodpovedajúcej techniky (počítačová tomografia, tomografia deliacim telieskom a magnetická rezonancia), s typickým nálezom likvoru a minimálne dvoma relapsami. Za relaps sa považuje náhly výskyt nových alebo predchádzajúcich symptómov alebo zodpovedajúce zhoršenie existujúcich symptómov.“

„Je kritickou chorobou, ak je toto ochorenie jednoznačne diagnostikované odborným
neurologickým pracoviskom a príznaky postihnutia nepretržite pretrvávajú 3 mesiace odo dňa diagnostikovania tohto ochorenia alebo dôjde k dvom akútnym atakom tohto ochorenia.“

Strata sluchu

„Trvalá a nezvratná strata sluchu v rozsahu väčšom ako 95 decibelov naprieč všetkými frekvenciami v lepšie počujúcom uchu stanovená pomocou audiometrie pri použití čistých tónov. Diagnóza musí byť potvrdená ORL špecialistom.“

„Trvalá a nezvratná strata sluchu oboch uší ako následok choroby alebo úrazu. Úplnú stratu znamená strata aspoň 80 decibelov vo všetkých frekvenciách. Diagnóza musí byť podložená audiometrickým vyšetrením a testom na zvukovú hladinu vykonaným špecialistom ORL.
Definícia diagnózy však nezahŕňa: Stav, kedy existuje všeobecný lekársky názor, že naslúchadlo alebo ušný implantát by mohol priniesť čiastočné alebo úplné vrátenie sluchu.“

„Úplná, trvalá a neliečiteľná strata schopnosti počuť akékoľvek zvukové stimuly na základe akútnej choroby alebo úrazu aj s najvýkonnejším slúchadlom. Jedná sa o hluchotu oboch uší. Hluchota musí nepretržite trvať tri mesiace odo dňa, kedy bola lekárom špecializovaného zdravotníckeho zariadenia stanovená diagnóza.“

„Je úplná obojstranná a trvalá strata sluchu, a to následkom ochorenia. Hluchota musí byť potvrdená
lekárskym vyšetrením vrátane audiometrických a zvukoprahových testov. K ochoreniu musí prísť v dobe trvania tohto doplnkového poistenia. Vylúčená je úrazová príčina.“

Už chápete, že nie je dôležité len to, koľko poisťovňa diagnóz kryje, ale aj ako sú zadefinované? V zásade dokáže mať klient plnenie všade, ale záleží aj od závažnosti jeho stavu. Keď to odľahčím, tak ak budete hluchý ako peň, dostanete plnenie všade. Ale rozdiely pocítite najmä vtedy, pokiaľ to nebude úplne fatálny stav. Poďme ďalej.


Trvalé následky úrazu

 • začiatok progresie (hovorí o tom, kedy začínajú poisťovne vyplácať vyššie plnenie v % z poistnej sumy ako je samotné poškodenie uvedené v tabuľke náhrad, na trhu sa pohybuje od 1% do 26%)
 • maximálna progresia (popisuje maximálne percento plnenia pri 100% poškodení v rámci jednej poistnej udalosti, na trhu sa pohybuje od 400% do 1000%)
 • pripodobňovanie úrazov (popisuje ako sa poisťovňa stavia k následkom, ktoré nie sú exaktne popísané v tabuľke náhrad t.j. či pripodobnia následok úrazu podľa povahy a rozsahu k najbližšiemu podobnému alebo nie, na trhu len jedna poisťovňa pripodobňuje až od poškodenia 5%, všetky ostatné pripodobňujú v plnom rozsahu)
 • vstupný vek (na trhu v rozmedzí od 14 rokov do 18 rokov)
 • výstupný vek (na trhu v rozmedzí od 75 rokov do 85 rokov)
 • maximálna výška poistnej sumy (limit na trhu v rozmedzí od 50 000 € do 300 000 €)
 • viacnásobné poškodenie jednej časti tela (popisuje situáciu, kedy po jednej poistnej udalosti klientovi na jednej časti tela nastanú aspoň dva trvalé následky – napr. amputujú mi palec na ruke (poškodenie 25%) a zároveň sa mi obmedzí hybnosť zápästia (poškodenie 20%), tak niektoré poisťovne v takomto prípade vyplatia plnenie za vyššie poškodenie, kým v iných poisťovniach sa tieto dve poškodenia sčítajú)
 • lehoty na posudzovanie trvalých následkov úrazu (popisujú kedy najskôr a kedy najneskôr môže poisťovňa posudzovať, či má klient trvalé následky po úraze, na trhu sa dajú posudzovať následky úrazu najskôr v rozmedzí od 6-12 mesiacov a najneskôr sa musia trvalé následky prejaviť od 1 roka do 4 rokov)
 • ohodnotenie poškodení v tabuľke náhrad (poisťovne za jednotlivé poškodenia podľa tabuľky náhrad vyplácajú rôzne %, viď príklad s 5 náhodne vybranými poškodeniami nižšie)

Vzor porovnania tabuliek náhrad poisťovní

Strata čuchu – miera poškodenia v % v poisťovniach, od 5% do 10%

Strata jednej obličky – miera poškodenia v % v poisťovniach, od 20% do 30%

Strata predlaktia – miera poškodenia v % v poisťovniach, od 50% do 55%

Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy ťažkého stupňa – miera poškodenia v % v poisťovniach, od 51% do 100%

Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním – miera poškodenia v % v poisťovniach, všetky majú zhodne 40%


Ako vybrať životné poistenie – vzorové porovnanie

Pre lepšiu ilustráciu ako sa dá porovnávať životné poistenie som zobral dve popredné poisťovne z trhu a v nasledujúcej tabuľke znázorňujem kľúčové vlastnosti každej z nich. Sami posúďte, aké sú rozdiely. Nebudem písať či sú veľké alebo malé, pretože vždy to závisí od konkrétnej situácie klienta, na čo potrebuje klásť dôraz.

Tak čo, v ktorej by ste si radšej uzatvorili zmluvu?

Ak sa pýtate, ktoré poisťovne som porovnával, tak úmyselne som ich názvy nezverejnil. Nechcem uľahčovať prácu iným poradcom resp. aby si klienti nehľadali skratky pri výbere tej správnej poisťovne. Najzložitejším produktom na trhu finančných produktov je životné poistenie. Pokiaľ chcete mať istotu, že ste pri jeho výbere zvážili naozaj všetky parametre (nielen cenu), raďte sa so špecialistom.

Pokiaľ máte záujem o bezplatnú konzultáciu ohľadom životného poistenia, napíšte mi správu prostredníctvom kontaktného formulára alebo si booknite v mojom kalendári termín videohovoru a prejdeme si to spoločne.

Ďalšie odporúčané články z tejto problematikyNajčastejšie otázky týkajúce sa porovnávania a výberu toho najlepšieho životného poistenia

Ktorá poisťovňa má najlepšie životné poistenie?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, keďže každá z poisťovní má silné, aj slabé stránky. Každému klientovi tak môže vyhovovať niečo iné.

Ako robiť transparentné porovnanie životného poistenia?

Základ je robiť detailnejšie porovnanie, ktoré bude zohľadňovať aj technické parametre, rozsahy krytia, rôzne definície a až potom cenu.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 404

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.