Skip to content

Porovnanie životného poistenia v roku 2023, recenzie a skúsenosti

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 14 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Okrem toho sa venujem aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

V dnešnej dobe ponúka rizikové životné poistenie vyše 10 poisťovní. Urobil som veľké hodnotenie, porovnanie životného poistenia a recenzie najrelevantnejších produktov na poistnom trhu.

Veľké porovnanie životného poistenia

Porovnanie životného poistenia sa dá robiť na základe niekoľkých parametrov. Dá sa porovnávať cena, rozsah, výluky, technické výhody či slabé stránky.

Vo svojom historicky najdlhšom článku som pre vás urobil porovnanie a recenziu jednotlivých produktov životného poistenia, pričom som analyzoval najčastejšie používané riziká. Zameral som hlavne na technické detaily popísané v zmluvných podmienkach či moje skúsenosti z praxe. Pri každej poisťovni som vypisoval hlavne rozdielové parametre oproti konkurencii t.j. vypisoval som hlavne to, čo je buď podpriemer alebo nadpriemer oproti trhu. Poisťovne sú zoradené abecedne, aby som predišiel špekuláciám, že som niekoho uprednostnil. Návod ako nastaviť kvalitné životné poistenie som popísal v tomto článku.

Posledná aktualizácia článku: 6.3.2023

Allianz Šťastný Život – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • rýchlosť a kvalita poistného plnenia, podľa štatistík zlikvidujú drvivú väčšinu poistných udalostí do 2 pracovných dní
 • vstupný vek do poistenia smrti až 80 rokov a maximálny výstupný vek 85 rokov
 • pri diagnostikovaní najrozšírenejších typov rakovín u mužov a žien vypláca automaticky až 200% poistnej sumy
 • k poisteniu kritických chorôb poskytujú zdarma genetickú analýzu – program NutriFit, ktorý slúži na zistenie predispozície určitých civilizačných chorôb
 • poistenie práceneschopnosti ponúka možnosť výberu vyplácania dávky smerom dopredu ako aj spätne od prvého dňa peénky
 • čakacia doba pri peénke je iba 2 mesiace, je možné poistiť aj vojakov a policajtov, dvojnásobné plnenie v prípade PN z dôvodu rakoviny
 • možnosť poistiť na smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazov aj klientov, ktorí robia extrémne letecké športy
 • poistenie smrti a civilizačných chorôb vedia poistiť na neobmedzenú výšku
 • pri poistení invalidity a civilizačných chorôb Allianz dokáže prevziať čakacie doby z iných poisťovní

Nevýhody/Mínusy

 • poisťovňa má právo na zmenu v čase oceňovacích tabuliek poistení denného odškodného a trvalých následkov
 • oproti ostatným poisťovniam, Allianz pri všetkých poisteniach (s výnimkou poistenia smrti) neplní za poistné udalosti súvisiacimi s diagnózami, s ktorými klient do poistenia vstupoval a to aj napriek tomu, že v predbežnom ocenení uvádzajú, že je klient prijateľný do poistenia – ostatné poisťovne vám zrozumiteľne vytvoria dodatok k poistnej zmluve, ktorým niektoré diagnózy vylúčia
 • poistenie invalidity vo forme renty sa dá poistiť len na báze ročného vyplácania
 • výška zľavy 20% je viazaná na počet dojednaných pripoistení, ktorých musí byť až 6
 • peénku je možné dojednať len s postupne rastúcim poistným, čo ju časom oproti konkurencii predraží
 • práceneschopnosť sa musí nahlásiť do 14 dní od uplynutia karenčnej doby, inak poisťovňa môže poistné plnenie krátiť až o 50%
 • jedna z najdlhších čakacích dôb na trhu pri invalidite – 15 mesiacov
 • vyššia cena oproti zvyšku trhu o cca 20-30%
 • absencia balíkového poistenia civilizačných chorôb a zároveň jeden z najnižších počtov krytých diagnóz

ČSOB Vital – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • poistenie smrti s kles. PS obsahuje aj benefit v podobe plnenia vo výške 6 mesačných splátok aktuálnej hypotéky, pričom poistná suma musí byť nastavená na minimálne 15 000 € a poistná doba na minimálne 10 rokov
 • hranice invalidity majú definované od 40% a 70% (nie 41% a 71%)
 • poisťovňa nemá zdieľané riziko smrti/invalidity, ale v cene majú samostatné riziká smrti s kles. PS a invalidity s kles. PS
 • pri invalidite s kles. PS je možné získať bonus 10% navýšenia poistnej sumy, ak klient minimálne 3 roky pred poistnou udalosťou absolvoval preventívnu prehliadku u všeobecného lekára alebo 2 roky pred poistnou udalosťou daroval krv
 • zoznam civilizačných chorôb je rozdelený do 3 skupín, pričom po poistnom plnení 100% v rámci niektorej skupiny diagnóz a jej následnom zániku sa zníži aj splatné poistné za toto pripoistenie
 • vstupný vek klienta sa vypočítava reálne z jeho veku podľa narodenín a nie podľa technického veku ako u ostatných poisťovní

Nevýhody/Mínusy

 • poisťovňa má právo neplniť alebo znížiť poistné plnenie pre nedbanlivosť poisteného pri všetkých pripoisteniach
 • čakacia doba 2 mesiace na akúkoľvek poistnú udalosť súvisiacu s existujúcimi zdravotnými diagnózami, ktorými poistený trpel už pred dojednaním poistenia, aj keď ich pred vznikom poistenia uviedol v zdr. dotazníku
 • obmedzenia pri poistení PN (širšie výluky súvisiace s chrbtom, poisťovňa môže raz ročne upraviť sadzbu, príjem poisteného sa posudzuje v čase poistnej udalosti a ak nezodpovedá, môžu krátiť poistné plnenie)
 • ak bude diagnostikovaná civil. choroba mimo SR, je poistený povinný na žiadosť poisťovne bezodkladne doručiť potvrdenie o vzniku vážnej choroby vyhotovené lekárom zdravotníckeho zariadenia v SR
 • poistenie trvalých následkov nekryjú prácu a šport so zvýšeným rizikom
 • oproti konkurencii nízke limity na max. PS (smrť a invalidita – 150 000 €, trvalé následky – 50 000 €)

Generali La Vita – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • skvelý pomer rozsahu a ceny pre väčšinu podstatných pripoistení veľkých rizík (smrť, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť) s výnimkou poistenia invalidity
 • maximálna zľava už pri hrubom ročnom poistnom 480 € a poisťovňa od tejto hranice ani neaplikuje prirážky za področnosť (iná frekvencia platenia ako ročná)
 • pre vybrané povolania ponúkajú rozšírenú ponuku pripoistení, ktoré súvisia s prácou a životným štýlom daného klienta (napr. syndróm vyhorenia, choroba zo sedavého zamestnania atď.)
 • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
 • poistenie kritických chorôb sa skladá zo 4 balíkov diagnóz
 • krytie adrenalínových činnosti vo vybranej 21-dňovej perióde počas roka – tzv. Neplánovaný adrenalín (nutnosť dopredného poslania sms)
 • najlepšia progresia na trhu pri trvalých následkoch úrazu, až 1000%, pričom začína už od 11%
 • poisťovňa dokáže prevziať čakacie doby pri prechode klienta z inej poisťovne pri pripoisteniach civilizačných chorôb, invalidity a zdieľaného rizika smrť alebo invalidita

Nevýhody/Mínusy

 • obrovské množstvo obmedzení pri poistení PNky (poistenie sa dojednáva len na 2 roky s možnoťou predĺženia, nutnosť preukazovať trvanie PNky, pri niektorých povolania sa dávka nevypláca spätne, nutnosť nahlásiť poistnú udalosť do 3 dní od uplynutia karenčnej doby, inak môžu krátiť plnenie)
 • pri poistení invalidity s jednorázovou výplatou a civilizačných chorobách je maximálna poistná suma 75 000 €, pri zdieľanom riziku smrť/invalidita len 150 000 €

Finax skupinové životné poistenie – KB Pojišťovna – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • jednoduchosť produktu
 • suverénne najnižšia cena poistenia na trhu pre mladých klientov, ktorí by chceli mať zmluvu len niekoľko rokov (čo považujem za chybu kvôli budúcej zmene zdr. stavu)
 • čakacia doba pri invalidite len 3 mesiace

Nevýhody/Mínusy

 • postupne sa zvyšujúca cena poistenia, ktorej celková výška je za celú poistnú dobu (do 65. roku života) ešte aj vyššia ako pri rizikovom poistení od konkurencie
 • nie je možné flexibilne upravovať poistné sumy na jednotlivých pripoisteniach
 • pre BMI medzi pod 18 a nad 35 je maximálna poistná suma 50 000 €
 • všetky existujúce diagnózy, s ktorými klient vstupuje do poistenia sú automaticky vylúčené z poistného krytia (všade u konkurencie je možné urobiť predbežné ocenenie zdr. stavu na základe ktorého posúdia, či môžu klienta poistiť v plnom rozsahu, s prirážkou k cene, či je nepoistiteľný alebo len s výlukami), čo je pri tejto štatistike azda najväčšia nevýhoda zo všetkých
 • poisťovňa má nárok v prípade invalidity poslať klienta na obhliadku ňou vybranému doktorovi na náklady klienta
 • najnižší počet krytých diagnóz civilizačných chorôb (len 20) a niektoré z diagnóz majú oproti konkurencii limitujúce definície
 • poistenie trvalých následkov úrazu zaniká vyplatením 100% poistnej sumy
 • v prípade poistnej udalosti je nutné dokladať originály dokumentov alebo ich overené kópie

Metlife Trendlife – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • veľmi dobrý pomer rozsahu a ceny pre všetky podstatné pripoistenia veľkých rizík (smrť, invalidita, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť)
 • vstupný vek klienta sa vypočítava reálne z jeho veku podľa narodenín a nie podľa technického veku ako u ostatných poisťovní
 • za úraz sa považuje aj následok mikrospánku alebo náhlej nevoľnosti poisteného
 • s čakacou dobou 2 roky sa kryjú aj poistné udalosti, ktoré vznikli v dôsledku choroby, úrazu, vrodenej vady, ktoré sa prvýkrát prejavili, liečili alebo boli v sledovaní (prípadne o nich poistený mohol vedieť) posledných 5 rokov pred vstupom do poistenia. Ak je obdobie bez príznakov/sledovania/prejavov ochorenia alebo vzniku úrazu dlhšie ako 5 rokov, tak sa čakacia doba vôbec neuplatňuje
 • možnosť prikúpenia služby opcie na zvýšenie poistných súm (v pripoisteniach smrti, invalidity a kritických chorôb) počas poistenia bez posudzovania zdravotného stavu
 • najmenší počet výluk pri poistení smrti na trhu
 • vstupný vek klienta až do 75 roku života
 • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
 • poistenie kritických chorôb sa skladá z 5 balíkov diagnóz, pričom niekoľko diagnóz plnia aj podľa stupňa závažnosti (25% pri ľahkom stupni/50% pri strednom stupni/100% pri plnom rozsahu diagnózy)
 • poistenie invalidity a kritických chorôb má výstupný vek až 70 rokov
 • trvalé následky úrazu majú druhú najlepšiu progresiu na trhu
 • poisťovňa dokáže prevziať čakacie doby pri prechode klienta z inej poisťovne pri pripoisteniach civilizačných chorôb, invalidity a zdieľaného rizika smrť alebo invalidita

Nevýhody/Mínusy

 • v prípade, že poistenie PNky alebo kritických chorôb si klient uzatvorí so sadzbou 5 alebo 10 rokov, sadzby sa mu budú vždy po tomto období zvyšovať (väčšina klientov si tento detail nevšimne)
 • poistné za poistenie invalidity s rentovou výplatou je nutné platiť aj v čase poistnej udalosti
 • poisťovňa má právo pri poistení invalidity prehodnotiť mieru poklesu a rozhodnúť, že poistná udalosť nevznikla, napr. pri nesúlade zdr. stavu
 • pri poistnej udalosti ovplyvnenej alkoholom alebo inými návykovými látkami, môže poisťovňa krátiť poistné plnenie až o 90% (okrem poistenia smrti)
 • pri dvojici osôb nie je možné pri poistení zdieľaného rizika poistiť oboch samostatne, ale poistenie sa viaže len na prvú poistnú udalosť dvojice

NN Partner – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • veľmi dobrý pomer rozsahu a ceny pre väčšinu podstatných pripoistení veľkých rizík (smrť, invalidita, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť) s výnimkou poistenia kritických chorôb
 • bonus v podobe poistenia smrti následkom nezavinenej autonehody vo výške 40 000 €
 • suverénne najlepšia cena poistenia smrti na trhu, pričom netypicky platí, že čím dlhšia poistná doba, tým nižšie poistné
 • prirážka za zvýšené riziko pri športe alebo povolaní sa aplikuje iba na trvalé následky úrazu a denné odškodné po úraze
 • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
 • jediná poisťovňa, ktorá nemá čakaciu dobu pri kritických chorobách a invalidite
 • najširší zoznam kritických ochorení na trhu, aj keď väčšina z nich má len čiastočné plnenie, naopak pri terminálnom ochorení poisťovňa vypláca až 150% poistnej sumy, avšak nemajú diagnózy rozdelené do skupín
 • k poisteniu civilizačných chorôb je možné dopoistiť aj následky civilizačných chorôb
 • v prípade vyplatenia plnenia z čiastočnej invalidity, má stále klient možnosť dostať plnenie aj z poistenia plnej invalidity
 • pri poistení invalidity s jednorázovou výplatou možnosť zvoliť rôznu poistnú sumu pre trvalú a čiastočnú invaliditu
 • príjem u podnikateľov sa ráta ako 50% z tržieb (štandard je 20-30%)

Nevýhody/Mínusy

 • všetky pripoistenia súvisiace so všeobecnou invaliditou a poistenie PNky majú výstupný vek 64 rokov
 • absentuje možnosť poistenia invalidity s rentovou výplatou
 • začiatok poistenia je možný vždy len k 1. dňu mesiaca, čo je pri uzatváraní zmluvy v decembri nevýhodou, keďže klient má vstupný vek o 1 rok vyšší
 • poisťovňa má právo pri poistení invalidity prehodnotiť mieru poklesu a rozhodnúť, že poistná udalosť nevznikla, napr. pri nesúlade zdr. stavu

Uniqa Active Life – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • skvelý pomer rozsahu a ceny vďaka viacpásmovému zľavovému systému pre všetky podstatné pripoistenia veľkých rizík (smrť, invalidita, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť) pre klientov s dobrým BMI a nefajčiarov
 • nie je určené minimálne poistné a na jednej zmluve možno poistiť až 8 osôb
 • poisťovňa dokáže prevziať čakacie doby pri prechode klienta z inej poisťovne pri pripoisteniach civilizačných chorôb, invalidity, PNky a zdieľaného rizika smrť alebo invalidita
 • možnosť prikúpenia služby opcie na zvýšenie poistných súm (v pripoisteniach smrti, invalidity a kritických chorôb) počas poistenia bez posudzovania zdravotného stavu
 • najlepšie progresívne plnenie trvalých následkov úrazu pri poškodení do 20%, začiatok progresie od 5%
 • k dispozícii poistenie trvalých následkov úrazu s poškodením od 50% a trvalé následky úrazu následkom autonehody od poškodenia 10%
 • SZČO nemajú prirážky k sadzbám poistenia práceneschopnosti a maximálna dávka bez skúmania výšky príjmu je až 20 €/deň (pri verzii poistenia vyplácanej dopredu od 29. dňa)
 • klient nemá povinnosť hlásiť zmenu rizika z povolania a športu počas poistnej doby (okrem študentov po 18. roku veku)
 • veľmi proklientsky definované diagnózy v poistení civilizačných chorôb

Nevýhody/Mínusy

 • poistenie invalidity je možné poistiť len do 62 roku života (neplatí to pri zdieľanom riziku smrť/invalidita)
 • najdlhšia čakacia doba pri poistení invalidity na trhu – 18 mesiacov
 • aktuálne ponúkané bonusové krytie pri invalidite a závažných ochoreniach je viazané na absolvovanie lekárskej prehliadky aspoň raz za 3 roky pred vznikom poistnej udalosti
 • fajčiari a klienti s vyšším BMI majú vysoké prirážky k cene
 • absencia balíkového poistenia civilizačných chorôb

Youplus 4U – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • skvelý pomer rozsahu a ceny pre všetky podstatné pripoistenia veľkých rizík (smrť, invalidita, civilizačné choroby, trvalé následky úrazu a práceneschopnosť)
 • najzrozumiteľnejšie písané poistné podmienky na trhu
 • nie je určené minimálne poistné a na jednej zmluve možno poistiť až 10 osôb
 • bez povinnosti hlásiť zmenu poistného rizika v čase trvania poistenia (povolania, športy)
 • výstupný vek 80 rokov pre poistenie smrti, smrti následkom úrazu a trvalých následkov úrazu
 • čakacia doba pri invalidite aj kritických chorobách, len 2 mesiace
 • čakacie doby začínajú plynúť od nasledujúceho dňa po úhrade prvého poistného a nie od dátumu začiatku poistenia a zároveň je možné odložiť začiatok poistenia až o 3 mesiace
 • poisťovňa má nacenené samostatné poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou a invalidity s klesajúcou poistnou lepšie ako ostatné poisťovne pri zdieľanom riziku smrť alebo invalidita
 • jediná poisťovňa na trhu, ktorá na pripoistenie v ktorom aplikuje výluku poskytne 10% zľavu
 • viacpásmové zľavy za objem poistného až do výšky 35%, bez prirážok za področnosť
 • najlepšie progresívne plnenie trvalých následkov úrazu pri poškodení do 20%, začiatok progresie od 5%
 • v prípade poistenia smrti je možnosť vyplatiť 1/2 poistnej sumy už v konečnom štádiu choroby
 • jedna z najlepších progresií s poškodením do 30% pri trvalých následkoch úrazu
 • poistenie PNky sa viaže aj na nemocenské poistenie v Českej republike a klient má zároveň 1x počas celej poistnej doby nárok na poistné plnenie, ak by nastala poistná udalosť v inej krajine EÚ a EHP, v ktorej bude nemocensky poistený
 • príjem u podnikateľov sa ráta ako 50% z tržieb (štandard je 20-30%)
 • poistenie kritických chorôb možnosť vybrať z balíkovej (choroby sú rozdelené do 6 skupín) alebo bezbalíkovej verzie

Nevýhody/Mínusy

 • minimálna skúsenosť s rýchlosťou a kvalitou poistného plnenia, aj keď je za poisťovňou tretia najväčšia zaisťovňa na svete – Hannover RE
 • poisťovňa aplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
 • absencia indexácie poistenia
 • pri invalidite s jednorázovou výplatou sa pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % ale menej ako 50 % z dôvodu neorganického psychického ochorenia F10-F19 a F21-F99 sa vyplatí 50 % dohodnutej poistnej sumy a zvyšných 50 % plnenia sa vyplatí, pokiaľ takáto invalidita trvá aj po 18 mesiacoch
 • pri civilizačných chorobách sú niektoré diagnózy s čiastočným percentuálnym plnením limitované maximálnou výškou plnenia (nevýhodné iba pri vyšších PS)
 • viacnásobné plnenie v prípade viacerých diagnóz nemôže presiahnuť 100 % počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

Wustenrot W dobrom život – hodnotenie, recenzia a skúsenosti

Výhody/Plusy

 • cestovné poistenie zdarma pre poistníka a jeho rodinu
 • deti poisteného automaticky získavajú zdarma krytie 1/3 dojednanej dennej dávky poisteného (max. 6€ a za max. 60 dní na všetky deti a celú poistnú dobu – viaže sa len pre deti vo veku dovŕšených 15- nedovŕšených 18 rokov)
 • poisťovňa neaplikuje prirážku k pripoisteniam, ak klient fajčí
 • pri poistení trvalých následkov úrazu a kritických chorôb deti poisteného automaticky získavajú zdarma krytie 1/3 dojednanej poistnej sumy (max. 6000 €)
 • poisťovňa dokáže prevziať čakacie doby pri prechode klienta z inej poisťovne pri pripoisteniach civilizačných chorôb, invalidity, PNky a zdieľaného rizika smrť alebo invalidita
 • variabilita nastavenia poistenia civilizačných chorôb – možnosť nastaviť ako jednu skupinu diagnóz, ich kombináciu s viacnásobným plnením alebo ako komplexné poistenie so všetkými skupinami (jednorazové plnenie)
 • bez čakacej doby pri kritických chorobách
 • čakacia doba pri poistení PNky pri tehotenstve (aj rizikovom) len 6 mesiacov, avšak maximálny počet dní plnenia je 30 na tehotenstvo

Nevýhody/Mínusy

 • oproti konkurencii nižšie limity pri zdravotnom upisovaní t.j. kedy musí klient absolvovať prehliadku u lekára
 • široký zoznam povolaní a športov, ktoré má poisťovňa z poistenia vylúčené alebo individuálne posudzuje
 • začiatok poistenia je možný vždy len k 1. dňu mesiaca, čo je pri uzatváraní zmluvy v decembri nevýhodou, keďže klient má vstupný vek o 1 rok vyšší
 • pri poistení jednorázovej invalidity od 41% poisťovňa vypláca iba % poistnej sumy reprezentujúce % uznanej výšky % invalidity Sociálnou poisťovňou a zároveň je maximálna poistná suma pri tomto riziku iba 30 000 €
 • najnižšia progresia trvalých následkov úrazu na trhu, len 400%
 • najviac obmedzení na trhu pri poistení PNky (právo vypovedať pripoistenie po poistnom plnení, dojednáva sa len na 1 rok s prolongáciou – opäť možnosť vypovedať, v prípade nenahlásenia zmeny prac. pomeru z TPP na SZČO sa kráti plnenie o 50%, dokladovanie príjmu pri poistnej udalosti, pričom ak sa príjem nevydokladuje, max. výška plnenia je 5 € / deň)
 • najdlhšia čakacia doba pri poistení invalidity na trhu – 18 mesiacov


Porovnanie životného poistenia nechajte na experta

Po prečítaní článku už asi chápete, že porovnanie životného poistenia, jeho výber a nastavenie je naozaj expertná činnosť, pričom nie je možné porovnávať produkty len na základe ceny, ale je nutné poznať aj technické špecifikácie produktov, výluky, ich výhody a slabé stránky. Detailný návod, ktoré parametre sledovať nájdete v tomto mojom článku.

Cieľom tohto článku bolo ukázať vám do akej hĺbky sa dá skúmať životné poistenie, že existuje nespočetne veľa rozdielov medzi rozsahom poistenia a že žiadna poisťovňa nie je najlepšia vo všetkom. Preto sa pri jeho uzatváraní raďte so špecialistom.

Pokiaľ máte záujem o konzultáciu rizikového životného poistenia, napíšte mi prostredníctvom kontaktného formulára alebo si rovno naplánujte termín videohovoru.


Najčastejšie otázky týkajúce sa porovnania životného poistenia

Ktorá poisťovňa je najlepšia v rámci porovnania životného poistenia?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, keďže každý klient má úplne špecifickú životnú situáciu a hlavne zdravotný stav. Práve zdravotný stav je v súčasnej dobe najväčším problémom prijatia do poistenia v plnom rozsahu a bez prirážok k sadzbám. Preto je dôležité najprv si určiť požadovaný rozsah poistenia, ktorý sa následne nacení v jednotlivých poisťovniach už aj po zohľadnení zdravotného stavu klienta.

Ktoré parametre je dôležité sledovať pri porovnávaní životného poistenia?

Pri životnom poistení je dôležité sledovať nasledovné parametre: rozsah poistenia, čakacie doby, karenčné doby (minimálna doba trvania liečby/pnky/hospitalizácie), výluky z poistenia, vstupný a výstupný vek do poistenia, oznamovacie povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti, možnosť indexácie poistenia a iné.
Nakoľko ide o obrovské kvantum informácií, s výberom sa raďte so špecialistom na danú problematiku, ktorý má kvalitné referencie.

Ako si mám nastavovať životné poistenie?

Životné poistenie má slúžiť na krytie fatálnych rizík ako je smrť, invalidita, diagnostikovanie vážnej civilizačnej choroby, trvalý následok po úraze alebo dlhodobý výpadok príjmu.

Koľko by malo stáť kvalitne nastavené rizikové životné poistenie?

Kvalitne nastavené rizikové životné poistenie stojí cca 3-5% z čistej mzdy klienta.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.9 / 5. Počet hodnotení: 206

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.