Skip to content

Návod: Ako nastaviť životné poistenie

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Ako nastaviť životné poistenie? Ktoré pripoistenia je optimálne mať zvolené a ako nastavovať poistné sumy? Čo sú veľké a malé riziká v životnom poistení?

Doteraz som všetky svoje články o poistení písal so zameraním na úzky okruh problematiky. A následne som sa snažil danú problematiku rozviť maximálne do hĺbky. Tentokrát som sa rozhodol, že popíšem relatívne širokú tému optimálneho nastavenia životného poistenia. Aj keď je týchto návodov na internete mnoho, dovolím si tvrdiť, že môj bude najrozsiahlejší, najdlhší a najkonkrétnejší. Pokúsim sa väčšinu svojich odporúčaní podložiť štatistikami, dátami a zároveň si budem pomáhať linkami na už napísané články. V nich si budete môcť o popisovanej problematike prečítať viac do hĺbky. Pokojne sa usaďte, prečítanie tohto článku vám zaberie 10 minút. Ale stojí to za to, pokiaľ vás téma životného poistenia naozaj zaujíma.

Ako nastaviť životné poistenie? Vyberajte veľké riziká!

Účelom životného poistenia je ochrana pred fatálnymi udalosťami, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili budúce fungovanie poistenej osoby alebo jeho pozostalých. Hovoríme teda o tzv. veľkých rizikách, ktorých pravdepodobnosť, že nastanú je relatívne nízka. Ak však nastanú, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vám spôsobia veľké problémy. Preto k veľkým rizikám patria riziká ako smrť, invalidita, diagnostikovanie vážnej choroby či trvalý následok úrazu.

Zmyslom životného poistenia má teda byť ochrana pred fatálnymi následkami a ich príčinami a to vo výške, ktorá dokáže udržať primeranú životnú úroveň poisteného alebo jeho rodiny. A zároveň za túto službu platiť rozumný balík peňazí. Cieľom je teda byť krytý na niekoľko desiatok až stováktisíc eur a platiť za to niekoľko desiatok eur.

V životnom poistení máte na výber aj ďalších viac ako 20 rôznych pripoistení, ale žiadne z nich už nespĺňa charakter veľkého rizika. Priznávam, je nepríjemné mať zlomenú nohu, byť niekoľko dní v nemocnici, podstúpiť nejaký operačný zákrok. Pravdepodobnosť nastania jednej z týchto udalostí je dosť pravdepodobná, ale určite sa zhodneme na tom, že ak táto udalosť nastane a vy sa dostanete po pár dňoch – týždnoch späť do bežného života, viete fungovať normálne. Preto túto skupinu nazývanú malé riziká považujem za skôr otázku luxusu t.j. že chcem bolestné/kompenzáciu aj za bežné nepríjemné udalosti, aj keď z dlhodobého hľadiska nevedú k fatálnym následkom. A o tom podľa mňa poistenie nie je. Na druhej strane si uvedomujem, že dlhodobá pracovná neschopnosť môže niektorým ľudom spôsobiť problémy s pravidelnými výdavkami. Preto sa k spomínaným 4 veľkým rizikám nebránim pridať aj poistenie PNky.

Malé riziká sú pre poisťovňu problém

Prečo sú problém malé riziká? Pre lepšie pochopenie situácie si predstavte situáciu v opačnom garde. Ste poisťovňa a každý rok vám prichádza niekoľko tisíc hlásení na podvrtnutie členka, narazenie lakťa, natrhnutie svalu či práneschopnosť spôsobenú bolesťou chrbta atď. Mohli ste si všimnúť, že som zámerne vypísal diagnózy, ktoré sa mnohokrát veľmi ťažko lekársky preukazujú. Navyše občiansky zákonník umožňuje hlásiť poistné udalosti klientom najneskôr štyri roky od jej vzniku (trojročná premlčacia lehota začína plynúť rok po nastaní poistnej udalosti – definujú §101 a §104). Tým pádom sa bežne stáva, že po dvoch – troch rokoch sa vám ozve klient, ktorý jednou lekárskou správou preukazuje svoj „bežný úraz“ či práceneschopnosť. A vy už nemáte po takej dobe reálnu možnosť skontrolovať relevantnosť hlásenej poistnej udalosti. A práve tento šedý priestor využívajú niektorí klienti na neoprávnené čerpanie poistných plnení.

Aby toho nebolo málo, práve pri malých rizikách typu denné dávky (denné odškodné za liečbu úrazu a denná dávka pri práceneschopnosti) je škodovosť z pohľadu počtu poistných plnení najvyššia a zároveň je poisťovňa na týchto pripoisteniach v čistej strate (vyplatí viac na poistnom plnení ako vyberie na poistnom). Všetky tieto spomínané argumenty sa prejavujú na miere plnenia, ktorá sa pohybuje pri denných dávkach v priemere okolo 70-80% (v závislosti od poisťovne).

Ak ste teda niekedy počuli, že nejaká poisťovňa nechcela klientovi plniť, zo skúsenosti viem, že sa to deje práve pri týchto malých rizikách resp. klient nemal riziko, z ktorého mohol mať nárok na plnenie ani uzatvorené na zmluve.

Voľba veľkých rizík je win-win pre všetkých

Sú minimálne dva dôvody, prečo si nastavovať životné poistenie so zameraním prioritne na veľké riziká. Prvým z nich je to, že pri veľkých rizikách je vo väčšine poisťovní miera plnenia približujúca sa k 100%. Je to spôsobené tým, že pri veľkých rizikách sa nedá podvádzať. Keď to zjednoduším, tak smrť klient nenasimuluje, o invalidite rozhoduje zazmluvnený posudkový lekár Sociálnej poisťovne, diagnóza civilizačnej choroby ako aj trvalý následok sa dá jednoducho preukázať.

Druhý z dôvodov je rýchlosť poistného plnenia. Vďaka tomu, že celkový počet úmrtí, invalidít či diagnostikovaných civilizačných chorôb je dramaticky nižší ako počet hlásených poistných udalostí cez pripoistenia denných dávok, poisťovňa nie je administratívne zaťažená tisíckami hlásených škôd a je schopná pri týchto rizikách poskytovať plnenie oveľa pružnejšie a rýchlejšie. Ak by sme teda životné poistenie naučili používať naozaj na veľké riziká, budú z toho profitovať všetky strany.

Pozrime sa teda ako by malo nastavenie jednotlivých pripoistení z kategórie veľké riziká vyzerať. Ktoré parametre sledovať a porovnávať pri jednotlivých pripoisteniach v životnom poistení popíšem v samostatnom článku.

Poistenie smrti

Účel poistenia smrti

Poistenie smrti má význam pre tých klientov, ktorí chcú kryť svoje záväzky pre prípad svojej smrti. Do záväzkov je potrebné rátať náklady spojené s výchovou detí, chodom domácnosti a splácaním hypotéky.


Možnosti poistenia smrti

Poisťovne ponúkajú poistenie akejkoľvek smrti vo verzii s konštantnou poistnou sumou a klesajúcou poistnou sumou. Už z názvu vyplýva, že pri konštantnej poistnej sume sa výška krytia počas celej doby meniť nebude. Naopak, pri poistení smrti s klesajúcou poistnou sumou bude výška krytia klesať každý rok o takú n-tinu, koľko rokov zostáva do konca poistenia.

Aj keď klesanie poistnej sumy môže vyzerať ako nevýhoda, práve kvôli nemu je možné poistenie smrti nastaviť veľmi elegantne tak, aby kopírovalo vývoj záväzkov v čase. V čase klesá nielen zostatok hypotéky, ale aj celkové zostávajúce náklady súvisiace s výchovou detí. Priemerné náklady na výchovu dieťaťa od narodenia do 25 rokov sa podľa viacerých štúdií odhadujú na cca 60 000 €.

Smrť je možné poistiť aj následkom úrazu, ale to si netreba v žiadnom prípade zamieňať s poistením akejkoľvek smrti.

Ako nastaviť poistenie smrti

Pri korektnom nastavení poistnej sumy pre prípad smrti je nevyhnutné zohľadniť viacero faktorov. Často sa zabúda na majetok v dôchodkových pilieroch, pričom jeho hodnota v čase narastá a je objektívny fakt, že pri smrti si tieto peniaze človek na druhý svet nezoberie. Každý, kto má uzatvorený druhý pilier, tak už má poistenie smrti s „rastúcou poistnou sumou“. A týmto istým spôsobom vieme pristupovať k tretiemu pilieru či dlhodobým investíciám. Ďalej je správne si určiť, ktorým hnuteľným či nehnuteľným majetkom je klient ochotný „hýbať“ v prípade jeho smrti. Na správne určenie poistnej sumy pre prípad smrti chystám samostatný článok aj s online kalkulačkou.

V jednoduchosti však odporúčam nasledovný postup. Spočítať výšku záväzkov. Následne daný záväzok proporcionálne rozdeliť medzi partnerov/manželov podľa výšky ich príjmov (ak manžel zarába 1200 € a manželka 800 €, tak celkovú výšku záväzku potrebuje manželk kryť 60% a manželka 40%). Od poistných súm potom odpočítať stav hodnotu majetku v dôchodkových pilieroch a dlhodobých investíciách každého z partnerov/manželov. Tieto poistné sumy nastaviť v poistení smrti s klesajúcou poistnou sumou. Pri správnom nastavení dôchodkových pilierov a dlhodobého investovania cez ETF fondy bude z dlhodobého hľadiska celková hodnota krytia aj napriek klesajúcej poistnej sume v poistení smrti rásť.


Poistenie invalidity

Prečo by mal mať poistenú invaliditu úplne každý?

Poistenie invalidity považujem za úplne najpodstatnejšie pripoistenie. Dôvodom je to, že z ekonomického pohľadu je invalidita horšia ako smrť. Pri smrti človeka ostanú záväzky (dlhy), ale nie je už nákladom pre domácnosť. Ak sa človek stane invalidom jeho záväzky ostávajú, príjem do rodinného rozpočtu padne na úroveň invalidnej renty zo Sociálnej poisťovne a ešte je daný člen domácnosti výdavkom. Jednoducho povedané, pri invalidite sa cashflow každého človeka rosype ako domček z karát.

Invalidita je zadefinovaná ako zníženie pracovnej schopnosti o určité percento. Pokiaľ je toto percento od 41% do 70%, jedná sa o invaliditu čiastočnú. Pokiaľ je zníženie pracovnej schopnosti od 71%, jedná sa o invaliditu plnú.

Možnosti poistenia invalidity

V poisťovniach sa dá poistiť invalidita buď formou jednorázovej výplaty alebo formou mesačnej renty. Pre každú z týchto foriem si viete navoliť rozsah čiastočnej invalidity alebo plnej invalidity. Zároveň je v niektorých poisťovniach možné poistiť invaliditu formou jednorázovej výplaty nielen s verziou konštantnej poistnej sumy, ale aj s klesajúcou poistnou sumou.

Pri jednorázovej invalidite je veľkým plusom, že v prípade budúceho odňatia invalidity Sociálnou poisťovňou, vám vyplatené peniaze už ostávajú. No problémom je nastavenie poistnej sumy, pretože keď si predstavíte, že od zajtrajšieho dňa nebudete môcť pracovať a padnete na invalidnú rentu od štátu, potrebovali by ste mať vyplatených niekoľko desiatok tisíc eur. Samozrejme nikto z nás nevie, či bude môcť ako invalid ešte pracovať, ale pre reálnejšie nastavenie poistnej sumy treba rátať so scenárom, že nie.

Pri mesačnej rente je práve veľkým plusom to, že si vieme najprv vypočítať akú rentu by ste dostávali od štátu. Následne nám stačí dopoistiť invaliditu do výšky vašich mesačných výdavkov. Slabým miestom mesačnej renty je fakt, že pokiaľ vám náhodou Sociálna poisťovňa odoberie status invalida alebo zníži percento zníženia pracovnej schopnosti, prestane vám vyplácať poistné plnenie aj komerčná poisťovňa.

Ako nastaviť poistenie invalidity

Úplne ideálnym riešením je poistiť akýkoľvek stupeň invalidity (od 41% do 100%) s jednorázovou výplatou na aspoň 5 a viac rokov príjmov (príručky pre nastavenie poistenia hovoria o 2 rokoch, ale reálne mi to pripadá málo). Žiaľ poistenie invalidity patrí medzi najdrahšie poistenia a preto je cesta poistenia na 5 a viac rokov príjmov pre drvivú väčšinu nepriechodná.

Za veľmi šikovné riešenie považujem preto aj poistenie akejkoľvek invalidity s klesajúcou poistnou sumou na nadštandardnú poistnú sumu a popritom spustiť pravidelné investovanie do ETF fondov. Cieľom je, aby bol človek na začiatku krytý vysokou poistnou sumou, ktorá bude každý rok klesať, avšak budovaním majetku v ETF fondoch sa tento pokles bude kompenzovať.

Tým, že je pravdepodobnosť nastania invalidity najvyššia po 50tke, bola by v tomto prípade dôsledkom každoročného poklesu síce vyplatená poistná suma z poistenia o dosť nižšia, avšak klient by to vedel vykryť nakumulovaným majetkom v ETF fondoch. A ak by sa človek stal invalidom v mladom veku, kedy je aj najviac zraniteľný (väčšina nemá nasporenú relevantnú výšku majetku), podrží ho vysoká poistná suma z poistenia invalidity s klesajúcou poistnou. Cieľom je v tomto prípade dostať jednorazovo takú sumu peňazí, ktorá dokáže generovať klientovi mesačnú rentu z úrokov.

Pri klientoch, ktorí majú záväzok v podobe hypotéky by som poistenie invalidity odporúčal riešiť zdieľaným rizikom smrti alebo invalidity s klesajúcou poistnou sumou. Fungovanie tohto pripoistenia popisujem v tomto článku.


Poistenie civilizačných chorôb (kritických chorôb)

Účel poistenia civilizačných chorôb (kritických chorôb)

Zmyslom poistenia civilizačných chorôb je poskytnúť klientovi v prípade diagnostikovania jednej z chorôb zo zoznamu okamžité plnenie, ktoré vie klient použiť na pokrytie nákladov spojenými s liečbou a zvýšiť si tak pravdepodobnosť prežitia bez následkov. Medzi poistením civilizačných chorôb a poistením invalidity je úzka spojitosť, ktorú popisujem v tomto článku.

Veľkým strašiakom je najmä rakovina. Tá tvorí vyše 50% hlásených poistných udalostí z pripoistenia civilizačných chorôb. Na Slovensku denne pribudne v priemere 94 onkopacientov, ročne teda vyše 30 000. Smutným faktom je aj to, že slovenské verejné zdravotníctvo aktuálne prepláca len 26 zo 75 inovatívnych liekov na liečbu rakoviny schválených Európskou liekovou agentúrou. Nie veľmi povzbudivé slová sa dočítate o zdravotnom profile našej krajiny, ktorý vypracovala Európska komisia.

Možnosti poistenia civilizačných chorôb (kritických chorôb)

V poisťovniach je možné poistiť civilizačné choroby štandardne niekoľkými (v závislosti od poisťovne) verziami tohto pripoistenia. Rozdiel medzi nimi je v počte krytých diagnóz. Pravda je však taká, že cca 80% hlásených poistných udalostí z tohto pripoistenia majú na svedomí len štyri diagnózy. A to konkrétne – rakovina, infarkt, mozgová mŕtvica a skleróza multiplex, ktoré kryjú všetky poisťovne na trhu.

Niektoré poisťovne zoznam diagnóz delia do rôznych balíčkov chorôb. Ak klientovi diagnostikujú nejakú z chorôb, po vyplatení poistného plnenia mu zaniká len ten balík diagnóz, v ktorom sa jeho choroba nachádzala. Vďaka tomu môže mať klient z tohto pripoistenia viacnásobné plnenie.


Ako nastaviť poistenie civilizačných chorôb (kritických chorôb)

Poistnú sumu pri poistení civilizačných chorôb odporúčam nastaviť na aspoň 12násobok mesačného príjmu klienta, nie však menej ako 10 000-12 000 €. Táto suma predstavuje priemernú výšku doplnkových nákladov na liečbu rakoviny.


Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením

Účel poistenia trvalých následkov úrazu

Zmyslom poistenia trvalých následkov úrazu je jednorázová kompenzácia v prípade úrazov, ktoré zanechajú trvalé poškodenie vedúce k dlhodobému zníženiu kvality života človeka. Detailný popis tohto pripoistenia som popísal v samostatnom článku.


Možnosti poistenia trvalých následkov úrazu

V súčasnosti na trhu ponúkajú poisťovne verziu tohto pripoistenia už len s tzv. progresívnym plnením. Progresívne plnenie zabezpečuje zohľadnenie vážnosti následkov úrazu. Viac detailov nájdete v článku, ktorého link som uvádzal v odseku vyššie.


Ako nastaviť poistenie trvalých následkov úrazu

Poistná suma pri poistení trvalých následkov úrazu by mala predstavovať približne 18-24násobok čistej mzdy klienta. Štandardne sa poistná suma pohybuje v rozmedzí 20 000 až 50 000 €. Optimalizovať toto poistenie viete pridaním poistenia trvalých následkov úrazu od poškodenia 50%. V takom prípade viete maximalizovať výšku krytia pri fatálnych úrazoch (napr. autonehoda). Avšak poistenie trvalých následkov úrazu od poškodenia ponúkajú len niektoré poisťovne.


Poistenie práceneschopnosti

Účel poistenia práceneschopnosti

Účelom poistenia práceneschopnosti je dorovnať rozdiel v príjme, ktorý človeku vznikne počas PNky. Sociálna poisťovňa vypláca počas PNky nemocenskú dávku vo výške 55% hrubej mzdy (maximálne však 1313 € a maximálne po dobu 1 roka), čo je približne 70% čistej mzdy. Pokles príjmu je tak počas PNky je u ľudí s príjmom do cca 1600 € netto o 30%. U ľudí, ktorí zarábajú netto viac ako 1600 € tento rozdiel narastá s ich narastajúcou čistou mzdou kvôli maximálnej výške nemocenskej dávky.


Možnosti poistenia práceneschopnosti

Poisťovne ponúkajú niekoľko variánt tohto pripoistenia, pričom hlavné rozdiely sú v dvoch parametroch. Prvým z nich je dĺžka karenčnej doby. Karenčná doba je minimálna doba, počas ktorej musí byť klient na PN, aby mal vôbec nárok na poistné plnenie. Najrozšírenejšou verziou poistenia PNky je karenčná doba 28 alebo 29 dní. Môžete sa však stretnúť aj s verziami 15 dní alebo dobou okolo 60 dní. Logicky platí, že najkratšia karenčná doba je aj najdrahšia.

Druhým parametrom, v ktorom sa poistenia PNky líšia je spôsob vyplácania. Denná dávka v prípade PN môže byť vyplácaná od prvého dňa spätne, pokiaľ dĺžka PN klienta dosiahne karenčnú dobu. A taktiež môže byť vyplácaná len od dňa minimálnej dĺžky karenčnej doby smerom dopredu. (Napr. pri voľbe PNky od 29. dňa bude plnenie vyplatené za každý deň od 29. dňa + každý nasledujúci).

Pri PNke je nevyhnutné sledovať najviac technických parametrov. To však budem rozpisovať v samostatnom článku, preto sa k tomu teraz vyjadrovať nebudem.

Ako nastaviť poistenie práceneschopnosti

Poistenie dennej dávky v prípade práceneschopnosti určite odporúčam tým klientom, ktorých mesačné výdavky sú vyššie ako ich výška nemocenskej dávky (55% z hrubej mzdy). Variant tohto poistenia (karenčná doba a spôsob vyplácania) by mal zohľadňovať výšku krátkodobej rezervy.


Ktoré parametre sledovať pri výbere životného poistenia?

Zoznam detailov, ktoré je nutné sledovať pri výbere optimálneho životného poistenia je dlhý. Spísal som ho v tomto rozsiahlom článku.


Najčastejšie otázky týkajúce sa spôsobu ako nastaviť životnú poistku

Ako si nastaviť životné poistenie?

Životné poistenie má slúžiť na krytie fatálnych príčin a ich následkov, ktoré by zásadným spôsobom ovplyvnili budúce fungovanie poisteného alebo jeho pozostalých. Preto medzi riziká, ktoré je určite nevyhnutné poistiť sú smrť, invalidita, vážne civilizačné choroby, trvalé následky úrazov a za zváženie stojí poistenie dlhodobej práceneschopnosti.

Koľko stojí kvalitne nastavené životné poistenie?

Na túto otázku nie je možné odpovedať v presnej výške v eurách. Zo skúsenosti však platí, že kvalitne nastavené životné poistenie stojí 3-5% čistej mzdy. Každý klient má iný vek, príjem, povolanie, výšku záväzkov a pod. a tým pádom sa líši aj výška jeho poistných súm pri jednotlivých pripoisteniach.

Ktoré poisťovne majú najlepšie životné poistenie?

Každá z poisťovní má určité výhody aj nevýhody, avšak z pohľadu komplexnosti poistenia a primeranej cene za poistenie patria k úplnej špičke poisťovne NN, Uniqa, Generali, Metlife a Youplus.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 5 / 5. Počet hodnotení: 486

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.