Skip to content

Poistenie trvalých následkov úrazu: Čo kryje a tipy ako ho nastavovať?

O autorovi

Slavomír Molnár

Finančnému poradenstvu a sprostredkovaniu sa venujem vyše 16 rokov. Klientom pomáham pri optimálnom výbere a nastavení finančných produktov. Historicky som sprostredkoval vyše 900 hypoték, viac ako 750 životných poistení a takmer 1000 investičných produktov. Venujem sa aj analytickej činnosti a tvorbe porovnávacích nástrojov.

Poistenie trvalých následkov úrazu je jedno z najviac uzatváraných pripoistení. Ako nastavovať trvalé následky úrazu a aké vážne poškodenia sa najčastejšie stávajú podľa štatistík?

Poistenie trvalých následkov úrazu patria spolu s poistením smrti, invalidity a civilizačných chorôb do tzv. „veľkých rizík“, ktoré by nemali absentovať u žiadneho poisteného.

Čo sú trvalé následky úrazu resp. poistenie trvalých následkov úrazu?

Poistenie trvalých následkov úrazu kryje také následky úrazu, ktoré zanechajú trvalé telesné poškodenie. Za trvalý následok možno považovať nasledovné udalosti:

  • strata alebo zníženie funkčnosti orgánu či zmyslových vnemov
  • strata alebo zniženie hybnosti končatiny
  • samotná strata končatiny alebo jej časti
  • popáleniny a pod.

Každá poisťovňa má vypracovaný svoj zoznam poistených trvalých následkov (tzv. tabuľka náhrad), kde má každý trvalý následok pridelené určité percento poškodenia, ktoré poisťovňa vyplatí z dojednanej poistnej sumy. V prípade viacnásobného poškodenia t.j. viacerých následkov úrazu sa jednotlivé poškodenia sčítavajú a poistné plnenie sa vypláca z výsledného poškodenia.

Je treba mať na pamäti, že poistenie trvalých následkov kryje následky úrazu, ktoré sa preukazujú po ustálení zdr. stavu, štandardne rok od vzniku poistnej udalosti. To znamená, že v tomto poistení nedostane poistený poistné plnenie za zlomeninu ruky, ale dostane plnenie, ak by táto zlomenina viedla k trvalému zníženiu jej hybnosti.

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

V súčasnej dobe ponúka väčšina poisťovní len pripoistenie s názvom Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením. Čo však znamená pojem „progresívne plnenie„?

Úlohou progresívneho plnenia je zohľadniť závážnosť poškodenia. Asi sa zhodneme na tom, že je rozdiel zásadný rozdiel pre kvalitu vášho života či vám vybijú zub, prídete o palec na ruke, celú ruku alebo nedajbože o zrak.

Práve preto poisťovne od určitej výšky poškodenia vyplácajú vyššie percento ako je uvedené v tabuľke náhrad za jednotlivé následky úrazu.

Pri vybitom zube, ktoré má v tabuľke náhrad pridelené 1%, dostane poistený 1% z poistnej sumy. Avšak pri strate nohy v členkovom kĺbe s poškodením v tabuľke náhrad 40%, vyplatí poisťovňa až 100% (v závislosti od poisťovne) dojednanej poistnej sumy.

V jednoduchosti sa dá teda povedať, že čím ma poistený vyššie percento poškodenia, tým vyššie poistné plnenie dostane. Na nasledujúcom grafe vidieť vývoj progresívneho plnenia v jednotlivých poisťovniach s poškodením od 1% do 50%. Progresívne plnenie sa vo väčšine poisťovní začína od poškodenia 21%.

Trvalé následky úrazu sú v drvivej väčšine s poškodením do 10%

Poprosil som tri poisťovne (Axa, Generali, NN) o zverejnenie anonymizovaných údajov z poistného plnenia tohto poistenia. Na vzorke niekoľko tisíc poistných udalostí priemer všetkých troch poisťovní vychádza nasledovne:

  • s poškodením do 10% je 90% všetkých poistných udalostí
  • s poškodením medzi 11% do 20% je 5% poistných udalostí
  • s poškodením medi 21 až 49%4% poistných udalostí
  • iba necelé 1% poistných udalostí je s poškodením aspoň 50%

Z uvedených dát vidieť, že 95% poistených prakticky progresívne plnenie nikdy nevyužije, keďže progresia začína vo väčšine poisťovní od 21%. Zaujímavým údajom je aj fakt, že vyše 50% poistných udalostí s poškodením aspoň 30% vzniklo viacnásobným poškodením t.j. celkové poškodenie vzniklo kombináciou viacerých trvalých telesných poškodení.

Otázka tak znie ako optimálne nastavovať optimálne toto poistenie?

Vrstvenie trvalých následkov prináša vyššie plnenie pri vyšších poškodeniach

Jednou z možností je zvoliť čisto poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (TNÚ s PP) a nastaviť poistnú sumu na cca 18 – 24násobok čistej mzdy.

Druhou možnosťou je znížiť poistnú sumu pri spomínanom poistení trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (TNÚ s PP) o 20-30% a doplniť rozsah poistenia pripoistením trvalých následkov úrazu s poškodením od 50% (TNÚ 50%). Toto pripoistenie funguje tak, že poistený dostáva jednorazovo vyplatených 100% nastavenej poistnej sumy, pokiaľ poškodenie dosiahne aspoň 50%.

Celková cena je pri oboch možnostiach rovnaká, avšak pri vyšších poškodeniach (od 50% do 90%) môže poistený dostať vyplatené vyššie poistné plnenie.

V grafe nižšie som porovnal výšku vyplateného poistného plnenia medzi poistením trvalých následkov s progresívnym plnením s poistnou sumou 30 000 € (skratka TNÚ s PP 30k) vs. trvalými následkami s progresívnym plnením s poistnou sumou 20 000 € + trvalé následky úrazu s poškodením od 50% s jednorázovou výplatou 50 000 € (skratka TNÚ s PP 20k + TNÚ 50% 50k).

Áno, je pravda, že pri nižších poškodeniach by poistený s kombináciou poistení TNÚ s PP + TNÚ 50% dostal menšie poistné plnenie. Avšak ak si zoberieme, že väčšina klientov má pri TNÚ s PP poistnú sumu nastavenú medzi 10 000 € až 30 000 € a vieme, že 95% poistných udalostí je s poškodením do 20%, zastávam názor, že je už kvázi jedno či dostanete pár percent z 20 000 € alebo 30000 €. Váš život to zázračne nezmení.

Z môjho pohľadu má byť cieľom poistenia pokrytie tých najfatálnejších následkov, ktoré zväčša začínajú od poškodenia 40-50%.

Chcem sa poďakovať poisťovniam Uniqa, Generali a NN, ktoré sa so mnou podelili o svoje dáta o poistných udalostiach. Pokiaľ sa zaujímate o túto problematiku hlbšie odporúčam vám aj tieto 3 moje články:


Najčastejšie otázky týkajúce sa poistenia trvalých následkov úrazu

K čomu slúži poistenie trvalých následkov úrazu?

Toto poistenie poskytuje kompenzáciu vo forme jednorázového odškodnenia za úrazy, ktoré vyústia do trvalých následkov úrazu. Nakoľko pokrýva len následky úrazov, je nutné ho kombinovať s poistením všeobecnej invalidity, ktoré kryje aj následky chorôb.

Čo sa považuje za trvalý následok úrazu?

Za trvalý následok úrazu sa považuje strata alebo zniženie funkčnosti/ hybnosti orgánu/končatiny, úplná strata končatiny/orgánu/zmyslu alebo popáleniny.

Koľko stojí poistenie trvalých následkov úrazu?

Trvalé následky úrazu sú jedno z najlacnejších pripoistení, ktorého cena sa nemení ani narastajúcim vekom klienta. Poistná suma 20 000 € stojí v poisťovniach medzi 4 až 7 € / mesačne.

Kedy najskôr je možné žiadať o poistné plnenie?

O poistné plnenie je možné žiadať po ustálení zdravotného stavu, štandardne po roku od poistnej udalosti. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, kde sa už zmena zdravotného stavu nepredpokladá, poisťovňa vypláca poistné plnenie okamžite.

Ohodnoťte tento článok

Priemerné hodnotenie: 4.8 / 5. Počet hodnotení: 41

Buďte prvý, kto ohodnotí tento článok.

Je nám ľúto, že sa Vám článok nepáčil.

Povedzte nám čo by sme mohli zlepšiť.